Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Specjalizacje /

Aktualności

Firmowe śniadania w MDDP Outsourcing
Ponownie spotkaliśmy się na porannym poczęstunku. Więcej

Księgowość i rachunkowość dla funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Przedsiębiorcy poszukujący nieustannie metod optymalizacji podatkowej mogą wykorzystać do tego celu zamknięte fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne są podmiotami zwolnionymi z CIT, co oznacza, że od generowanych przez siebie zysków nie muszą odprowadzać daniny. Wykorzystując specyficzne formy spółek i ich powiązania, można odroczyć moment opodatkowania dochodu, reinwestując całość zysków w kolejne przedsięwzięcia.


Obsługa księgowa funduszu wymaga nie tylko znajomości specyficznych przepisów rachunkowych, ale również bardzo dobrej organizacji obiegu dokumentów jak również stałej współpracy z towarzystwem zarządzającym funduszem oraz bankiem – depozytariuszem. Wykorzystujemy do tego celu nasz system elektronicznego obiegu dokumentów, co pozwala wszystkim zainteresowanym śledzić on line pojawiające się dokumenty. Dodatkową zaletą jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji dotyczących wszystkich obsługiwanych przez towarzystwo funduszy, które można przeglądać w formie jednego raportu.


Naszym klientom oferujemy następujący zakres obsługi rachunkowo – księgowej:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi kadrowo-płacowe,
 • Wycenę  aktywów  Funduszu  zgodnie  z  Polityką  rachunkowośc i i  z  przyjętym  Statutem  oraz  okresowe  potwierdzanie  jej       z     Depozytariuszem,
 • Prowadzenie uzgodnień z Depozytariuszem w zakresie wyceny i zasad rachunkowości Funduszu,
 • Ustalanie zobowiązań Funduszu, wartości Aktywów Funduszu, Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w dniach wyceny określonych w Statucie,
 • Udział w uzgadnianiu procedur współpracy pomiędzy Towarzystwem, Depozytariuszem i Zleceniobiorcą,
 • Raportowanie na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych organów nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi i rynkami kapitałowymi,
 • Nadzorowanie przestrzegania limitów inwestycyjnych Funduszu oraz informowanie Towarzystwa o zaistniałych przekroczeniach tych limitów.
 • Kalkulowanie rezerw na koszty Funduszu,
 • Stała współpracę z biegłym rewidentem wskazanym przez Towarzystwo w szczególności przy okresowym badaniu i przeglądzie ksiąg rachunkowych i sprawozdań Funduszu,
 • Sporządzanie sprawozdań Funduszu wymaganych przez Narodowy Bank Polski i Główny Urząd Statystyczny,
 • Elektroniczny obieg dokumentów, zdalny dostęp do danych, raportów – scalający wszystkie fundusze bez względu na ich ilość,
 • Obsługa rachunków bankowych, wprowadzanie płatności.

 

W zakresie księgowości i rachunkowości dla funduszy inwestycyjnych, ekspertem MDDP Outsourcing jest:

Księgowość i rachunkowość funduszy inwestycyjnych | MDDP Outsourcing - Anna Drzyzga
Anna Drzyzga

Manager | (32) 781 81 00