Blog

15 października upływa termin zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego

10.10.2019
Agnieszka Piętak - Ekspert CIT w MDDP Outsourcing

Wyspecjalizowany urząd skarbowy (dalej jako WUS) to taki, który zajmuje się obsługą największych podmiotów gospodarczych.

Siedziby i terytorialny zasięg działania WUS zostały określone w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Podatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe można podzielić na trzy grupy:

Podmioty o określonej strukturze organizacyjnej

 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • banki,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające w oparciu o przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.
 • spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685);
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

Podmioty te, rozpoczynając działalność, podlegają od razu pod wyspecjalizowany urząd skarbowy.

Podmioty z tzw. kapitałem zagranicznym

Są to osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

 • jako rezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
 • są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu Prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, albo
 • jako rezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Firmy osiągające wielomilionowe przychody

Mowa o osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wynosi równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Podmioty z tzw. kapitałem zagranicznym przechodzą do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z początkiem roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym spełnią warunki włączenia ich do tej kategorii podatników. Podmioty, które spełniają te kryteria w 2019 r., zmienią dotychczasowy urząd skarbowy na wyspecjalizowany z dniem 1 stycznia 2020 r.

Firmy osiągające wielomilionowe przychody przechodzą natomiast do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym ich przychód osiągnął wymagany pułap, czyli równowartość co najmniej 5 mln euro. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie euro ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego.

Od 1 stycznia 2020 r. do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przejdą podmioty, które uzyskały przychód o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro na podstawie danych za 2018 r.

Należy zwrócić uwagę, że:

 • zawiadomienie o objęciu podatnika od następnego roku właściwością dużego urzędu skarbowego składa się w terminie do 15 października roku poprzedzającego taką zmianę!
 • Zawiadomienie składa się do dotychczasowego, a nie dużego urzędu skarbowego.
Agnieszka Piętak - Ekspert CIT w MDDP Outsourcing

Agnieszka Piętak
Ekspert ds. podatku CIT w MDDP Outsourcing w Katowicach