Blog

Aktualizacja- obowiązek raportowania zgodnie z ESEF- obecna sytuacja w państwach członkowskich

24.02.2021
Kasy fiskalne online

Zgodnie z art. 4 dyrektywy w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, emitenci z rynków regulowanych Unii Europejskiej (UE) będą mogli publikować swoje roczne sprawozdania finansowe za 2020 r. zgodnie z ESEF. Rok 2020 miał być pierwszym rokiem obowiązkowego wdrożenia wymogów ESEF.

Cel ESEF

W dniu 18 grudnia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował ostateczny projekt technicznych standardów regulacyjnych (RTS), tworząc podstawy nowego, jednolitego w całej UE formatu sprawozdań: jednolitego europejskiego formatu elektronicznego (ESEF). ESEF został wprowadzony po to, aby ułatwić emitentom sprawozdawczość i ułatwić dostęp, analizę i porównywalność informacji finansowych.

Covid-19 i opóźnienia

Ze względu na fakt, iż pojawiły się prośby o roczne opóźnienie we wdrażaniu ESEF wśród Państw członkowskich, zwłaszcza w związku trudnościami wynikającymi z powodu globalnej pandemii Covid-19., w dniu 11 grudnia 2020 r. Parlament Europejski (PE) i Rada Europejska (RE) uzgodniły zmianę dyrektywy w sprawie przejrzystości, przyznającą wszystkim państwom członkowskim UE możliwość odroczenia o rok stosowania wymogów ESEF. W związku z tym państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję Europejską (KE) o swoim zamiarze, podając odpowiednio uzasadnione powody. Na dzień dzisiejszy instytucje UE nie sformalizowały jeszcze w pełni tego opóźnienia w państwach członkowskich. W dniu 10 lutego 2021 r. Parlament Europejski (PE) zatwierdził kompromis dotyczący prospektu naprawczego (obejmujący opóźnienie ESEF), a Rada zatwierdziła go w drodze procedury pisemnej w dniu 15 lutego. Teraz do KE należy opublikowanie go w Dzienniku Urzędowym, aby nabrał mocy prawnej. Państwa członkowskie UE spodziewają się, że nastąpi to przed końcem marca 2021 r. Do tego czasu państwa członkowskie UE mogą składać powiadomienia o zamiarze opóźnienia o rok wdrożenia ESEF w swoim kraju.

Powiadomienia i deklaracje Państw członkowskich

Następujące państwa członkowskie UE powiadomiły już KE o zamiarze odroczenia terminu ESEF o jeden rok (data powiadomienia podana jest w nawiasie). Są to:

 • Belgia (29.01.2021)
 • Bułgaria (27.01.2021)
 • Chorwacja (05.02.2021)
 • Cypr (28.01.2021)
 • Francja (05.02.2021)
 • Grecja (29.01.2021)
 • Irlandia (27.01.2021)
 • Litwa (25.01.2021)
 • Luksemburg (10.02.2021)
 • Malta (03.02.2021)
 • Holandia (26.01.2021)
 • Portugalia (27.01.2021)

Ponadto następujące państwa członkowskie oficjalnie zadeklarowały zamiar opóźnienia obowiązku ESEF i oczekuje się, że wkrótce, w najbliższych dniach, powiadomią o tym KE.

We wszystkich wyżej wymienionych państwach członkowskich emitenci będą mogli dobrowolnie raportować zgodnie z ESEF już od tego roku. Jedynie Austria i Niemcy najprawdopodobniej nie skorzystają z opcji opóźnienia wdrożenia ESEF.

Gotowe sprawozdanie zgodne z ESEF

Z zadowoleniem obserwujemy, że w oczekiwaniu na formalną i ostateczną decyzję władze krajowe we wszystkich krajach członkowskich podejmują środki przejściowe, aby wyjaśnić sytuację prawną emitentów.

Niektórzy emitenci decydują o przesłaniu na giełdę sprawozdań finansowych za 2020 rok w formacie ESEF już teraz, dobrowolnie, a inni decydują się skorzystać z opóźnienia.

Przechodząc w tym miejscu do podsumowania należy wspomnieć, że raporty roczne Grup Kapitałowych korzystających z usług Biura Rachunkowego MDDP Outsourcing oraz narzędzia EQS ESEF zostały z sukcesem zatwierdzone w systemie walidacyjnym ESPI. Współpracując z nami grupy kapitałowe otrzymują dostęp do doświadczonych zespołów, które zajmują się przygotowaniem sprawozdań finansowych w formacie XBRL, w oparciu o aktualne przepisy. Ci emitenci, którzy zdecydują o przesłaniu na giełdę ESEF za 2020 rok już teraz, mogą skorzystać z pomocy grona naszych Ekspertów.