Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Aktualności /

Aktualności

Inwestycje deweloperskie w Warszawie – w jaki sposob biuro rachunkowe może pomoc przy ich rozliczeniu
Warszawa w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Liczba mieszkańców przekracza już 1,7... Więcej

Aktualności

26-11-2014

Podpis elektroniczny

Zmiany związane z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów w zakresie nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Zakres planowanych zmian

Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą musiały być opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podatnicy będących osobami fizycznymi będą mogli składać deklaracje z niekwalifikowanym podpisem elektronicznym, opartym na danych autoryzujących osoby fizycznej.

Planowane   rozwiązanie   ma   wejść  w  życie  od   1.01.2015 r.,   jednak   będzie   mieć   zastosowanie  do dochodów uzyskanych  od 1.01.2014 r. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest innych niż kalendarzowy, nowe zasady znajdą zastosowanie    do dochodów uzyskanych od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2013 r.

Wyjątkowo  prawo  do  złożenia  deklaracji  w  formie  papierowej  będzie  przysługiwało  niektórym  płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniącym roli płatnika tego podatku:

  • którzy  obowiązki  informacyjne  wykonują  w  ramach  praw  nabytych, o których mowa  w  art. 7  ustawy z  21 listopada 2001 r. o  zmianie   ustawy   o  podatku   dochodowym   od  osób  fizycznych oraz  ustawy  o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym od  niektórych  przychodów (dotyczy  to m.in.  spółdzielni  mieszkaniowych  sporządzających  imienne  informacje o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz banków prowadzących kasy mieszkaniowe);
  • w  przypadku  których  obowiązek  przekazania  informacji  lub  rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy istnieje w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników, chyba że w ich imieniu i na ich rzecz obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe (w takim przypadku wskazane wcześniej dokumenty podatkowe będą składane wyłącznie w formie elektronicznej).Nowe  przepisy  mają  mieć  zastosowanie  do  dochodów  (lub poniesionych  strat) uzyskanych od dnia 1.01.2014 r. i dotyczą m.in.:

  • rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach (PIT-4R) i zryczałtowanym podatku (PIT-8AR),
  • informacji przychodach z innych źródeł (PIT-8C),
  • informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C), o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11),
  • rocznego obliczenia podatku za podatnika (PIT-40),
  • w obszarze CIT: zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (straty), tj. CIT-8. CIT-8A, CIT-8B oraz informacji IFT-2 .


Złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej formie tj. papierowej będzie równoznaczne z ich niezłożeniem.

lista aktualności