Blog

CIT Estoński

25.01.2021
Estoński CIT

Od 2021 roku pojawiła się w polskim prawie podatkowym zachęta inwestycyjna w postaci tzw. Estońskiego CIT (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych). Jego główną zaletą jest przesunięcie momentu zapłaty podatku na moment dystrybucji zysku (np. w formie dywidendy) przez spółkę kapitałową – do tego momentu spółka nie płaci zaliczek, ani nie odprowadza podatku w wyniku rocznego rozliczenia od takiego zysku.

Kiedy można skorzystać z Estońskiego CIT?

Skorzystanie z estońskiego CIT jest możliwe, w przypadku gdy podatnik złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania tym ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem. 

Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i okres ten będzie przedłużony na kolejne 4 letnie okresy (jeżeli podatnik nie zrezygnuje z takiej formy rozliczania ani nie utraci do niej prawa).

W przypadku chęci skorzystania z tego rozwiązania od roku 2021 konieczne jest złożenie takiego zawiadomienia do 31 stycznia 2021 r. 

Co jest dochodem podlegającym opodatkowaniu i jakie obowiązują stawki ?

Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest zysk netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom, a także m.in.:

 • zysk netto przeznaczony na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem
 • wysokość ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków)
 • wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Spółki zapłacą podatek według stawek:

 • 25% (obecnie 19%)
 • 15% dla małych podatników (obecnie 9%).

Stawki te będzie można obniżyć o 5 punktów procentowych (do poziomu 20% i 10%) w przypadku, gdy nakłady inwestycyjne wyniosą:

 • 50% w każdym dwuletnim okresie 
 • 110% w każdym czteroletnim okresie. 

Kto może skorzystać z Estońskiego CIT?

Z nowego rozwiązania skorzystać mogą  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Podmioty zainteresowane muszą spełnić łącznie następujące warunki:

 • roczny przychód poniżej 100 mln zł (rozliczenie z VAT)
 • udziałowcami/akcjonariuszami mogą być tylko osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym
 • zatrudnienie co najmniej 3 osób (poza udziałowcami czy akcjonariuszami); mali podatnicy (o przychodach do 2 mln euro) mogą zatrudniać jedną osobę
 • brak możliwości posiadania przez spółkę udziałów w innych spółkach, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 • wzrost nakładów na cele inwestycyjne o 15% w okresie dwuletnim (nie mniej niż 20 tys. zł) lub o 33% w okresie czteroletnim (nie mniej niż 50 tys. zł); z wyłączeniem między innymi samochodów osobowych oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym – nakłady dotyczą fabrycznie nowych środków trwałych lub opłat w zakresie leasingu finansowego
 • mniej niż połowa przychodów pochodzących z tzw. dochodów pasywnych (na przykład dywidendy, odsetki, realizacja praw z instrumentów finansowych)
 • nie sporządzanie  za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR

Aby uniknąć nadużyć, przepisy przewidują opodatkowanie tzw. ukrytych zysków. Będą to między innymi świadczenia na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub powiązanych z nimi i spółką podmiotów: na przykład pożyczki, wydatki na reprezentację, nadwyżki wartości transakcji rynkowej, darowizny.


Podatnikowi, który stosuje ryczałt nie przysługuje prawo do odliczeń od podstawy
opodatkowania darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi i innych ulg odliczanych od podstawy opodatkowania.

Autor: Agnieszka Tyczyńska-Osińska, Senior Manager w dziale Księgowości w MDDP Outsourcing w Warszawie