Blog

Co to są interpretacje podatkowe i jak je uzyskać?

27.01.2021
polish deal

Podatnicy i przedsiębiorcy na co dzień zmagają się z wieloma wątpliwościami. Skomplikowany charakter prawa podatkowego, liczne ustawy, przepisy, artykuły, czy nowelizacje mogą być dla wielu podatników przytłaczające. W sytuacjach, gdy ciężko wybrać właściwe zastosowanie, przedsiębiorca (lub obsługujące go biuro rachunkowe) może sięgnąć po pomoc, jaką są interpretacje podatkowe.

Interpretacje podatkowe, co to?

Interpretacja podatkowa to oficjalna urzędnicza interpretacja danego problemu czy zagadnienia w kontekście prawa podatkowego, której zadaniem jest wspieranie podatników w odpowiednim odczytywaniu i stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie objaśnienia organów podatkowych mają charakter interpretacji podatkowych w rozumieniu prawnym. O instytucji interpretacji podatkowej traktuje Dział II, rozdział 1a – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa: Dz.U.2020.1325 t.j.

Głównym celem interpretacji podatkowej jest niwelowanie wątpliwości dotyczących właściwego zastosowania poszczególnych przepisów, a także usuwanie negatywnych skutków ich błędnej interpretacji. Interpretacje podatkowe wskazują również podatnikom zastosowanie danego przepisu prawa podatkowego w konkretnej sytuacji.

Zgodnie z art. 14a § 1 OrdPU opracowane przez ministra finansów interpretacje podatkowe zapewniają jednolitość stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności:

 • dokonując ich interpretacji z urzędu bądź na wniosek – interpretacje ogólne,
 • wydając z urzędu ogólne objaśnienia podatkowe, czyli objaśnienia prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rodzaje interpretacji podatkowych

Rozróżniamy dwie kategorie interpretacji podatkowych:

 1. interpretacja ogólna – wydawana przez ministra finansów w celu ujednolicenia stosowania przepisów,
 2. interpretacja indywidualna – wydawana na wniosek zainteresowanego danym zagadnieniem podatnika.

Interpretacja ogólna

Ogólna interpretacja podatkowa nie odnosi się do konkretnego stanu faktycznego czy prawnego przedstawionego przez danego podatnika. Ma ogólny, abstrakcyjny charakter – dotyczy określonych sytuacji faktycznych lub prawnych i pewnych kategorii odbiorców.

Jest to stanowisko w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego, którego celem jest zapewnienia ich jednolitego stosowania. Ogólna interpretacja podatkowa wydawana jest z urzędu lub na wniosek, jedynie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Może być wystawiona, np. w przypadku gdy podatnik otrzymał dwie sprzeczne ze sobą decyzje czy interpretacje indywidualne sporządzone przez dwa różne organy podatkowe. W takiej sytuacji, gdy organy państwowe stosują odmienne prawo podatkowe, podatnik może wnioskować do Ministerstwa Finansów o wydanie podatkowej interpretacji ogólnej w celu ujednolicenia prawa podatkowego.

Ogólna interpretacja podatkowa, gdzie składać wniosek?

W celu otrzymania od Ministerstwa Finansów podatkowej interpretacji ogólnej należy listownie, poprzez platformę e-PUAP lub osobiście złożyć w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej (KIS):

We wniosku należy:

 • opisać zagadnienie, w odniesieniu do którego, podatnik uważa, że różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego. Należy jednak pamiętać, że wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego zagadnienia,
 • opisać przepisy prawa podatkowego, które według podatnika były różnie zastosowane we wnioskowanej sytuacji,
 • podać numery i daty wydań postanowień, decyzji lub interpretacji indywidualnych, w których zdaniem podatnika, w takiej samej sytuacji zastosowano różne przepisy prawa podatkowego,
 • wymienić nazwy urzędów, które wydały powyżej wymienione dokumenty.

Zanim jednak Minister Finansów wyda interpretację ogólną, opisywana przez podatnika sytuacja jest szczegółowo analizowana. Sprawdzane są również inne przepisy, dotychczasowe interpretacje i orzeczenia sądowe.

Przed złożeniem wniosku należy również sprawdzić, czy w podobnej sprawie nie została już wydana interpretacja ogólna. W tym celu najlepiej skorzystać z wyszukiwarki interpretacji, zapytać w najbliższym urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub izbie administracji skarbowej, bądź zadzwonić bezpośrednio do KIS czy wnioskowana sytuacja nie powtarza się.

Indywidualna interpretacja podatkowa

Podatnicy niebędący pewni, czy poprawnie stosują przepisy prawa podatkowego, np. czy zgodnie z prawem korzystają z ulg podatkowych bądź czy będą mogli skorzystać z nich w przyszłości, mogą złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do KIS.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Wniosek o wydanie interpretacji ma postać formularza (ORD-IN) i może być złożony listownie, osobiście w siedzibie KIS lub elektronicznie za pośrednictwem portalu e-PUAP. Składając wniosek, podatnik powinien:

 • szczegółowo opisać we wniosku swoją sytuację, zadać pytanie i przedstawić własne stanowisko,
 • złożyć oświadczenie, iż przedstawiany problem nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową, a także iż w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą podatnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a wydana interpretacja nie wywoła skutków prawnych,
 • wskazać jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji, w przypadku wniosku wspólnego kilku osób. W takiej sytuacji wyznaczony podmiot otrzyma interpretację zaś pozostałe osoby odpisy,
 • dołączyć dowód wniesienia opłaty w wysokości 40 zł w przypadku pojedynczego opisanego we wniosku problemu. W przypadku opisanych kilku problemów bądź składania wniosku wraz z innymi osobami opłata wzrasta, np. w przypadku 3 problemów czy 3 osób opłata liczona jest jako 40 zł x 3.

Kto może złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową?

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może złożyć:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • inny podmiot, np. spółka cywilna czy stowarzyszenie.

Z wnioskiem może wystąpić jedna lub kilka zainteresowanych osób.

Kto wydaje indywidualne interpretacje podatkowe?

Indywidualna interpretacja podatkowa to oficjalna odpowiedź organu państwowego na wniosek podatnika. Dotyczy przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wniosek dotyczący wydania indywidualnej interpretacji podatkowej może dotyczyć wyłącznie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Nie może natomiast bezpośrednio dotyczyć działalności organów podatkowych.

Termin wydania interpretacji wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się okresu oczekiwania między ewentualnym wezwaniem przez organ do uzupełnienia braków, a odpowiedzią udzielną przez wnioskodawcę. Jeśli interpretacja nie zostanie wydana w ustawowym terminie, będzie to oznaczać, iż przedstawione przez podatnika we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Jest to tzw. interpretacja milcząca.

WAŻNE!

Ze względu na pandemię COVID-19 termin wydawania indywidualnej interpretacji podatkowej został wydłużony i wynosi 6 miesięcy.

Interpretacje podatkowe pomagają podatnikom interpretować prawo podatkowe, stosować się do jego zasad i bez problemu wdrażać nowelizacje. Dodatkowo interpretacje podatkowe są pomocne w sporach między urzędnikiem a podatnikiem, kiedy to przedsiębiorca otrzymuje niejednoznaczne decyzje. Warto jednak pamiętać również o ich wadach – interpretacje podatkowe nie są wiążące. Pomimo iż powinny stanowić pewnego rodzaju wykładnię, do której powinni stosować się urzędnicy, zdarza się, że w analogicznych sytuacjach są ignorowane, bądź izba skarbowa wyda dwie inne interpretacje dwóm innym wnioskującym, pomimo iż wnioski dotyczyły tej samej sprawy. Dodatkowo interpretacje w każdej chwili mogą być zmienione przez Ministra Finansów, jeśli uzna je za nieprawidłowe.

Autor: Alicja Kostyra, Junior Manager w dziale VAT w MDDP Outsourcing w Warszawie