Blog

Co trzeba wiedzieć przed założeniem spółki akcyjnej?

12.12.2018
co-trzeba-wiedziec-przed-zalozeniem-spolki-akcyjnej

Spółki akcyjne są spółkami kapitałowymi działającymi na postawie przepisów prawa handlowego. Ich funkcjonowanie opiera się na obiegu nabywanych przez akcjonariuszy akcji – emitowanych przez spółkę papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na GPW.

Choć niezaznajomionym z tematem bytność na giełdzie kojarzy się jedynie z dużymi przedsiębiorstwami, aby zarejestrować spółkę giełdową wystarczy posiadać niewielki z punktu widzenia „dużego biznesu” kapitał w wysokości 100 tysięcy złotych. Po zgromadzeniu odpowiedniej kwoty należy zawrzeć akt założycielski oraz sporządzić statut spółki, a następnie powołać niezbędne organy zarządcze i dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka akcyjna – najważniejsze aspekty

Przy podejmowaniu decyzji o założeniu spółki akcyjnej należy mieć na uwadze fakt, że posiada ona osobowość prawną. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju zobowiązania zaciąga we własnym imieniu, akcjonariusze nie są więc za nie odpowiedzialni. Oprócz tego na ten rodzaj spółki nakładany jest obowiązek prowadzenia regulowanej przez prawo bilansowe księgowości, bez względu na to czy przedsiębiorstwo jest w danym momencie notowane na giełdzie.

Prowadzone przez spółkę giełdową księgi rachunkowe muszą mieć charakter jawny. Oznacza to konieczność regularnej publikacji podsumowujących działania i kondycję firmy sprawozdań finansowych. Zawierają one służące informowaniu o wszystkich istotnie wpływających na sytuację gospodarczą spółki raporty bieżące, kwartalne, półroczne lub roczne. Konieczność upublicznienia zachodzi również w przypadku informacji dotyczących istotnych zmian w podziale akcji.

Udostępniane informacje muszą zaś być opracowywane z dostateczną rzetelnością i cechować się wysokim stopniem dokładności. To zadanie przypada odpowiednio zorganizowanemu systemowi rachunkowości. W niektórych przedsiębiorstwach powołuje się do jego realizacji dział księgowości.

Inne, duże spółki najczęściej decydują się sięgnąć po rozwiązanie, jakim jest firma outsourcingowa. Jest to opcja tańsza i nastręczająca znacznie mniej problemów natury formalnej i organizacyjnej. Profesjonalne biuro rachunkowe cieszące się dobrą renomą to gwarancja jakościowej obsługi firmowych ksiąg rachunkowych, organizacja działu księgowości wewnątrz przedsiębiorstwa to zaś proces kosztowny i skomplikowany (m.in. ze względu na konieczność skompletowania doświadczonej kadry ekspertów).

Choć z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na giełdzie wiąże się kilka kłopotliwych kwestii formalno-prawnych, powołanie spółki akcyjnej lub przekształcenie w nią firmy już istniejącej jest skutecznym sposobem na pozyskanie dużych funduszy na rozwój.