Blog

Czy firma może odroczyć zapłatę podatku?

15.03.2019
ordynacja podatkowa

Zgodnie z Ordynacją podatkową przedsiębiorca, który przewiduje, że może mieć problem dopełnieniem obowiązku podatkowego w czasie określonym przez ustawodawcę, może złożyć stosowny wniosek o odroczenie terminu płatności podatku. Jest to ulga uznaniowa, która zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji może zostać przyznana wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, gdy istnieje ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Ustawodawca nie zdefiniował jednoznacznie tych pojęć, dlatego każdy przypadek rozpatrywany jest przez organ podatkowy indywidualnie. Duży wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku ma odpowiednie umotywowanie prośby.

Jak przesunąć termin płatności podatków?

Aby skorzystać z możliwości odroczenia terminu płatności podatków, należy złożyć wniosek przed datą zapadalności. W przeciwnym wypadku zobowiązanie podatkowe zamieni się w zaległość podatkową i rozpocznie się proces naliczania odsetek. Samo złożenie wniosku nie zwalnia nas z obowiązku opłacenia podatków. Tylko złożony i pozytywnie rozpatrzony wniosek (przed terminem zapadalności) gwarantuje nam wyznaczenie nowej daty. Nie będziemy wtedy musieli liczyć się z naliczonymi odsetkami.

Do wniosku powinniśmy dołączyć stosowną dokumentację poświadczającą zasadność naszej prośby. Na decyzję urzędu skarbowego nie powinniśmy czekać dłużej niż miesiąc.

Odwołanie od negatywnej decyzji urzędu skarbowego

W przypadku odrzucenia wniosku podatnik ma prawo do odwołania w ciągu 14 dni od wydania decyzji przez urząd skarbowy. Odwołanie należy złożyć do właściwej izby skarbowej za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję odmowną.

Na rynku działa wiele przedsiębiorstw oferujących usługi księgowe dla firm, które pomogą nam dopełnić wszystkie formalności. Organ podatkowy może zaakceptować wniosek o odroczenie zapłaty podatku lub go odrzucić. Wiele zależy od tego, w jaki sposób umotywujemy naszą prośbę. Trudna sytuacja finansowa podatnika lub zdarzenia losowe nie zawsze będą uznane za wystarczające powody do przesunięcia terminu uiszczenia zobowiązania podatkowego. Chcąc zwiększyć szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku, warto skorzystać z usług biura rachunkowego, które pomoże przygotować stosowny dokument i właściwie umotywować prośbę.