Blog

Darowany komputer w pozostałych kosztach operacyjnych

05.02.2013

Przychody i koszty związane z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym także środków pieniężnych, na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych ustawa o rachunkowości zalicza do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Ewidencja opisanego w pytaniu zdarzenia będzie przebiegać według następującego schematu:
1a) wyksięgowanie wartości początkowej komputera
1b) wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia komputera
1) zaliczenie niezamortyzowanej części w koszty

Warto też dokonać uszczegółowienia konta 76–1 w analityce, wg tytułu „Darowizny przekazane”, gdyż co do zasady nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego.

Marcin Jeremicz
Ekspert w MDDP Outsourcing w Warszawie