Blog

Interpretacja w zakresie odliczania VAT od zakupów dokonywanych za pośrednictwem kart paliwowych

16.03.2021
Interpretacja w zakresie odliczania VAT od zakupów dokonywanych za pośrednictwem kart paliwowych

Jakiś czas temu Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w zakresie odliczania VAT od zakupów dokonywanych za pośrednictwem kart paliwowych. W interpretacji tej uwzględniło tezy wyroku TSUE z maja 2019 roku. Z chwilą wydania interpretacji ogólnej wszystkie wydane wcześniej interpretacje indywidualne tracą swoją moc.

Przedmiot interpretacji

Kwestia dotyczyła tego, czy ostatniemu podmiotowi w łańcuchu, dokonującemu zakupu paliwa, przysługuje prawo do odliczenia VAT, czy jednak jeśli nabywa on usługę finansową, która jest zwolniona z VAT to występuje brak prawa do odliczenia VAT. MF zauważyło, że na rynku istnieje wiele modeli wykorzystania kart paliwowych, co wynika z charakteru zawartych umów. W ramach występujących w obrocie schematów korzystania z kart paliwowych, w których uczestniczą trzy podmioty:

  • jeden z podmiotów (np. leasingodawca, spółka dominująca) udostępnia (przekazuje) kontrahentowi karty paliwowe, których nie jest emitentem;
  • drugi podmiot – kontrahent ten (np. leasingobiorca, spółka zależna) za pomocą ww. kart dokonuje zakupu towaru od trzeciego podmiotu – dostawcy prowadzącego stację paliw (np. spółki paliwowej).

Transakcja udostępniania kart paliwowych powinna być zakwalifikowana jako świadczenie usług, jeżeli w danym przypadku doszło do łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

  • nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;
  • wyłącznie odbiorca decydował o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa;
  • odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa;
  • rola podmiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

Niezależnie od powyższego Ministerstwo Finansów informuje, że na mocy ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 1 stycznia 2021 r. został uchylony przepis art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. W momencie wyeliminowania tego przepisu z porządku prawnego, doszło do utraty aktualności, a tym samym mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych w zakresie tego przepisu.

Aktualność interpretacji indywidualnej jest bowiem ściśle powiązana z okresem, w jakim obowiązuje przepis, którego dana interpretacja dotyczy. Interpretacje indywidualne zachowują natomiast swoją moc ochronną (na zasadach wynikających z art. 14k-14m Ordynacji podatkowej) w odniesieniu do okresu, w jakim interpretowany przepis pozostawał w obrocie prawnym. Należy jednak podkreślić, że podatnicy posiadający interpretacje indywidualne wydane w zakresie przepisu art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, mogą nadal korzystać z wynikającej z nich ochrony w odniesieniu do okresów rozliczeniowych sprzed 1 stycznia 2021 r.

Autor: Katarzyna Zbiegień, Manager ds. VAT w MDDP Outsourcing w Warszawie

Źródło: www.gov.pl