Blog

Jak prawidłowo ująć leasing w księgach rachunkowych na dzień nabycia (Gazeta Prawna 17 września 2012)

08.10.2012
Rola mierników efektywności w procesie redukcji kosztów

Spółka Alfa (korzystający) podpisała umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem są meble biurowe. Jak prawidłowo ująć leasing w księgach rachunkowych na dzień nabycia?

Zasady rozpoznawania leasingu w księgach rachunkowych regulowane są w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W przypadku spełnienia, co najmniej jednego z warunków określonych w ustawie, oddane do używania korzystającemu środki trwałe zalicza się w jego księgach do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w zależności od rodzaju przedmiotu leasingu.

W przypadku gdy, roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w rozumieniu ustawy, to może on dokonywać kwalifikacji umów, według zasad określonych w przepisach ustaw o podatku dochodowym.

Ustawa o rachunkowości nie definiuje precyzyjnie pojęcia leasingu, znacznie szerzej mówi o nim Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 (KSR 5) „Leasing, najem, dzierżawa”. Zgodnie z KSR 5 umowa leasingu jest umową nazwaną tak w kodeksie cywilnym, a także jest to każda inna umowa zawarta na czas oznaczony, na mocy której jedna ze stron oddaje drugiej ze stron przedmiot leasingu do odpłatnego używania lub używania i pobierania pożytków.

Z powyższego wynika, że zasady kwalifikacji umów leasingowych zostały określone zarówno w prawie bilansowym i podatkowym. Niestety różnią się one miedzy sobą na tyle, że niejednokrotnie ta sama umowa leasingowa klasyfikowana jest do leasingu finansowego przez ustawę o rachunkowości oraz do leasingu operacyjnego przez ustawy o podatkach dochodowych. Rozbieżności te niestety komplikują oraz utrudniają ewidencję rachunkową i podatkową jednostek gospodarczych.

Rozliczenie między leasingodawcą a leasingobiorcą obejmuje część kapitałową (wartość przedmiotu umowy leasingu) oraz wartość odsetkową, a także opłatę wstępną, zazwyczaj opłacaną przez leasingobiorców przed przejęciem leasingowej rzeczy i rozpoczęciem jej użytkowania.

W przypadku leasingu operacyjnego korzystający (Spółka Alfa) nie dokona ujęcia mebli biurowych, będących przedmiotem umowy leasingu, jako środków trwałych. Nie będzie też dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Umowa leasingu została sformułowana w ten sposób, że żaden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości nie został spełniony.

Ewidencja księgowa umowy leasingu operacyjnego mebli biurowych może wyglądać w następujący sposób:
Ujęcie faktury za pierwszą ratę leasingową 3075 zł, z tego VAT 575 zł, netto 2500 zł
strona Wn konta 420 – Usługi obce 2500 zł
strona Wn konta 225 – Rozliczenie VAT naliczonego 575 zł
strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami 3075 zł

Meble będące przedmiotem leasingu operacyjnego nie zostaną ujęte jako środki trwałe w księgach rachunkowych, jednak ich posiadanie powinno zostać ujęte w ewidencji pozabilansowej, a ich wartość powinna zostać ujawniona w sprawozdaniu finansowym w dodatkowych objaśnieniach i informacjach.

Karina Sowińska
MDDP Outsourcing w Warszawie

Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa” (Dz.Urz. ministra finansów nr 9, poz. 52).