Blog

Jak złożyć sprawozdanie finansowe przygotowane na dzień 30.09.2018 roku i wcześniejsze, po 01.10.2018?

06.12.2018
Aktualności - blog MDDP Outsourcing

Przez pewien czas po wdrożeniu nowych przepisów, można było mieć nadzieję, że sprawozdania finansowe sporządzone na dzień bilansowy przypadający w terminie do dnia wejścia przepisów (tj. przed 1.10.2018) nie muszą być sporządzane w wersji elektronicznej zgodnie z opublikowanymi schematami.

Według opublikowanych informacji na stronie Ministerstwa Finansów system RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) aktualnie przyjmuje dokumenty sporządzone po 1 października 2018 r. w postaci elektronicznej zgodnej ze schematem XML, podpisane podpisem kwalifikowanym, a w szczególności także podpisem zaufanym.

Obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej, z zachowaniem ściśle określonej struktury logicznej oraz w ściśle określonym formacie wszedł w życie 1 października 2018 r. i dotyczy zarówno:

  • okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe;
  • okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie;

Brakuje przepisu przejściowego, który umożliwiałby stosowanie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r. do sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze, które zakończyły się najpóźniej w dniu 30 września 2018 r. Liczy się zatem data fizycznego sporządzenia sprawozdania i zaakceptowania przez kierownika jednostki.

Nie ma znaczenia czy sprawozdanie finansowe zostało fizycznie sporządzone przed datą wejścia w życie przepisu. Przykładowo przy przedłużającej się akceptacji kierownika jednostki może się okazać, że termin 1 października został przekroczony i konieczne stało się sporządzenie sprawozdania zgodnie z nowymi schematami. Dla firm, które zakończyły rok finansowy chwilę przed 1.10.2018 nie ma już odwrotu od sporządzenia sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej.

Tak postawione stanowisko Ministerstwa zapewne stawia część firm w trudnej sytuacji przełożenia sprawozdania finansowego na język XML, co może być szczególnie trudne przy aktualnym braku oprogramowania. Nasze wsparcie proponujemy w z jednej z 3 opcji:

  • sprzedaż dedykowanego oprogramowania do przygotowywania SF, wraz z możliwością generowania plików xml (JPK)
  • sprzedaż konwertera – który przygotowane przez Państwa sprawozdania skonwertuje na pliki xml (JPK)
  • usługę konwersji sprawozdania – przekazane nam sprawozdanie (także w formie papierowej) – skonwertujemy na pliki xml (JPK)
Magdalena Michniewicz | Sprawozdania finansowe MDDP Outsourcing

Magdalena Michniewicz
Senior Manager w MDDP Outsourcing