Blog

Jak zostać doradcą podatkowym?

18.07.2018
Jak zostać doradcą podatkowym

Doradca podatkowy to stosunkowo młoda profesja, która powstała w 1996 roku wraz z uchwaleniem ustawy o doradztwie podatkowym określającej ramy prawne tego zawodu. Jak wygląda droga do uzyskania tytułu doradcy podatkowego?
Kto może zostać doradcą podatkowym?


Doradcą podatkowym może zostać każda osoba, która:

 • posiada wyższe wykształcenie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • zda z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
 • odbędzie w Polsce praktykę zawodową,
 • nie później niż 3 lata po zdaniu egzaminu złoży wniosek o wpis na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Egzamin na doradcę podatkowego

Najważniejszym etapem na drodze do zdobycia tytułu doradcy podatkowego jest zdanie egzaminu przeprowadzanego przez Państwowa Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Sprawdza on teoretyczne i praktyczne przygotowania kandydatów do zawodu. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Z tym, że warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie części pisemnej. Jeżeli nie zostanie zdana część pisemna może być powtórzona po upływie 3 miesięcy od poprzedniego egzaminu.

Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań oraz prawidłowym rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu. Natomiast, część ustna to udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie 10 pytań.


Osobą chcąca zdać egzamin musi być zaznajomiona z następującymi dziedzinami wiedzy:

 • analiza podatkowa, materialne prawo podatkowe oraz podstawy międzynarodowego prawa podatkowego,
 • źródła prawa i wykładnia prawa,
 • prawo celne i dewizowe,
 • prawo karne skarbowe,
 • postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • przepisy o doradztwie podatkowym,
 • administracja finansowa i kontrola skarbowa,
 • rachunkowość,
 • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • oraz etyka zawodowa.

Praktyka zawodowa doradcy podatkowego

Po zdaniu egzaminu kandydat na doradcę podatkowego musi odbyć dwuletnią praktykę zawodową w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej i urzędzie kontroli skarbowej (każda z nich powinna trwać po 4 miesiące), oraz 12-miesięczna praktyka u innego doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego. Na równi z praktyką traktowane jest zatrudnienie w organach podatkowych i skarbowych, samorządowych służbach finansowych lub samorządowych kolegiach odwoławczych przez co najmniej cztery lata, a także dwuletnia praca w podmiotach uprawnionych do doradztwa podatkowego, związana ze stosowaniem prawa podatkowego.

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o wpis na listę doradców podatkowych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, w nieprzekraczalnym terminie 3 lat od zdania egzaminu.

Należy podkreślić też, że na doradcę podatkowego spada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. Doradca podatkowy to osoba kluczowa dla powodzenia naszej firmy, dlatego warto wybrać osobę, która oprócz uprawnień posiada też szeroką wiedzę jak np. księgowi Biura MDDP Outsourcing świadczący kompleksowe usługi w zakresie doradca podatkowego.