Blog

Kiedy stosuje się obniżone odsetki podatkowe?

02.02.2022
obniżone odsetki podatkowe

Obniżone odsetki podatkowe wynoszą 50% stawki podstawowej. W 2022 roku wynoszą one 4% (od 01 stycznia 2016 nie uległy zmianie).

Przypadki uprawniające do skorzystania z obniżonych odsetek podatkowych

Prawo do skorzystania z niższej stawki odsetek mają podatnicy którzy spełnią łącznie dwa poniższe warunki:

  • złożą prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do jej złożenia,
  • dokonają zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty.

Podatnik nie traci praca do obniżenia odsetek podatkowych nawet jeśli wielokrotnie koryguje tę samą deklarację. Za każdym razem, gdy kolejna korekta wiąże się z koniecznością dokonania zapłaty zaległości podatkowej, podatnik może obniżyć odsetki za zwłokę, jeśli tylko spełnione są dwa warunki uprawniające do zastosowania tej preferencji.

Kiedy nie można skorzystać z obniżonych odsetek podatkowych?

Obniżonych odsetek nie można natomiast zastosować:

  • do korekty deklaracji dokonanej na skutek czynności sprawdzających przeprowadzonych przez organy podatkowe,
  • do korekty deklaracji składanej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno- skarbowej lub po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Nie ma przeszkód do zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę, gdy korekta dotyczy innego okresu rozliczeniowego niż objęty kontrolą.

Obniżone odsetki za zwłokę ustala się nie tylko dla zaległości podatkowej, którą należy zapłacić. Można ją zastosować także w przypadku zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku.

Na podstawie Ordynacji podatkowej nie uiszcza się odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, czyli 8,70 zł.

Autor: Agnieszka Bojar, Manager obszaru Księgowości w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.