Blog

Kiedy ująć fakturę korygującą w rozliczeniach

18.02.2014

Korekta, która bezpośrednio wpływa na wysokość przychodów należnych, wykazanych w pierwotnym dokumencie sprzedaży, powinna być wykazana w CIT w tym samym okresie, co modyfikowana transakcja.

Nie tylko na przełomie roku pojawiają się wątpliwości dotyczące okresu zaksięgowania  i rozliczenia w podatku dochodowym faktury korygującej sprzedaż. Czy powinniśmy zaksięgować i rozliczyć korektę w roku (okresie), w którym została ona wystawiona, czy raczej w roku (okresie), w którym nastąpiła sprzedaż? A kiedy rozliczyć VAT?

Przepisy ustawy o CIT nie określają jednoznacznie momentu rozliczenia przychodu wynikającego z wystawionej faktury korygującej. Jednak organy skarbowe przedstawiają w tym zakresie jednolite stanowisko. Fiskus uważa, że faktury korygujące przychód powinny być przez wystawcę rozliczane 
w okresie rozpoznania przychodu pierwotnego, a więc „wstecz”, a nie w dacie wystawienia faktury korygującej.

Skoro faktura korygująca bezpośrednio wpływa na wysokość przychodów należnych, wykazanych w pierwotnej fakturze dokumentującej sprzedaż, a zatem dotyczy uprzednio wykazanych przychodów, to powinna być rozliczona w tym samym okresie w podatku dochodowym, co pierwotna sprzedaż.

W praktyce, stosując powyższe zasady, faktura korygująca wystawiona 
w 2014 r., a dotycząca przychodów roku 2013 powinna być ujęta w księgach rachunkowych tego właśnie roku i w konsekwencji uwzględniona w rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2013.

Przepisy ustawy o VAT rządzą się swoimi prawami w zakresie rozliczenia faktur korygujących.

Tu główne znaczenie ma powód wystawienia faktury korygującej. Okres, w którym zostanie rozliczony podatek należny z faktury korygującej, zależy od tego, czy korekta dotyczy zmniejszenia czy zwiększenia podstawy opodatkowania. I tak:

  • w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania/podatek należny, fakturę korygującą co do zasady wykazuje się w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z pierwotnej faktury,
  • w przypadku  wystawienia faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania/podatek należny, fakturę korygującą rozlicza się w zasadzie na bieżąco, pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę przed terminem złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy. Jeśli zaś potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę sprzedawca otrzyma po upływie terminu złożenia deklaracji VAT za dany okres, to wówczas zmniejszenia dokona się w rozliczeniu za okres, w którym to potwierdzenie uzyskał.

Od 1 stycznia 2014 r. możliwe jest także  zmniejszenie podatku należnego w sytuacji, kiedy podatnik nie uzyska potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Wystarczy, że będzie posiadał dokumentację potwierdzającą próbę doręczenia faktury korygującej nabywcy. Warunkiem koniecznym jest, aby z dokumentacji jednoznacznie wynikało, że nabywca towaru lub usługi został poinformowany, iż transakcję zrealizowano na podstawie danych wykazanych w fakturze korygującej.

Dorota Jaskólska-Bryzek
Ekspert w MDDP Outsourcing

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi artykułami naszych ekspertów dotyczącymi faktur:

Gdy faktura nie zgadza się z dokumentem przyjęcia
Gdy faktura wyprzedza dostawę towaru lub wykonanie usługi
Faktura w złotych czy w walucie
Rozliczenie faktury korygującej