Blog

Konsekwencje podatkowe przeceny i likwidacji towarów

22.11.2022
Konsekwencje podatkowe przeceny i likwidacji towarów

Towary są przedmiotem działalności handlowej. Nabywane są one w celu ich dalszej odsprzedaży co powinno prowadzić do osiągania zysków z ich obrotu. Ustawa o rachunkowości definiuje towary jako rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. W praktyce zdarza się, że towary nie znajdują nabywców i zalegają w magazynie jednostki gospodarczej. Czasami dochodzi także do uszkodzenia towaru czy to wskutek sił zewnętrznych, czy też w wyniku procesów naturalnych. W tej sytuacji przedsiębiorcy, aby minimalizować straty decydują się na obniżkę ceny sprzedaży oferowanych towarów, a nawet na ich likwidację. Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą przecena i likwidacja towarów?

Obniżka cen towarówkonsekwencje podatkowe

Przecena towarów ma miejsce w przypadku malejącego popytu albo może wiązać się z wadą towaru, zbliżającym terminem zużycia itp. Przepisy w żaden sposób nie narzucają żadnej granicy przeceny. To oznacza, że przedsiębiorca może sprzedać towary za ceną niższą od ceny zakupu. Oczywiście w takiej sytuacji jednostka osiągnie stratę, która będzie miała wymiar ekonomiczny. Natomiast nie będzie tu żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych.

Likwidacja towarów

Jeśli mimo obniżki cen nadal nie udało się sprzedać danego asortymentu należy wziąć pod uwagę likwidację towarów. Takie zalegające towary nie przyniosą do jednostki przewidywanych korzyści ekonomicznych, a tym samym nie spełniają definicji aktywów.

Poniesiona strata na zlikwidowanych towarach może być kosztem podatkowym jeśli:

  • nie wynika z zaniedbań podatnika czy braku staranności,
  • jest właściwie udokumentowana np. protokół likwidacji, protokół policyjny, protokół dla ubezpieczyciela. Jeśli towary wymagają utylizacji stratę można potwierdzić protokołem odbioru odpadów,
  • podatnik jest w stanie udowodnić, ze podejmował odpowiednie działania zabezpieczające przed powstaniem straty,
  • strata związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Poniesiona strata powinna być ujęta w kosztach podatkowych w dacie poniesienia.

Jeśli przedsiębiorca przyczynił się w sposób bezpośredni do straty towarów taka strata nie będzie kosztem podatkowym.

Alternatywą dla likwidacji towarów może być ich darowizna osobom potrzebującym. Zarówno updop (art. 16 ust. 1 pkt 14) i updof (art. 23. ust 1. pkt 11) wskazują, że darowizn nie uznaje się za koszt podatkowy. Jest jednak jeden wyjątek dotyczący produktów spożywczych (za wyjątkiem alkoholu) przekazanych na rzecz OPP w ramach działalności charytatywnej tych organizacji.

Jeśli darowizna obejmuje inne towary ich wartość nie może być kosztem podatkowym u darczyńcy. W tej sytuacji podatnik może rozważyć odliczenie darowizny w zeznaniu rocznym (osoba fizyczna 6% dochodu, osoba prawna 10% dochodu) oczywiście po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z ustawy.

Autor: Agnieszka Bojar, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.