Blog

Konwerter do e-sprawozdań finansowych JPK SF

25.01.2019
Konwerter do e-sprawozdań finansowych JPK SF

Konwerter sprawozdań finansowych do postaci plików JPK SF to rozwiązanie, którego zadaniem jest przełożenie istniejącego pliku sprawozdania finansowego na struktury XML zgodnie ze obowiązującą specyfikacją techniczną.

Kompletne rozwiązanie wspierające publikację sprawozdań finansowych XML powinno pokrywać pełen zakres informacji i ujawnień wymaganych przez struktury logiczne plików JPK SF, w szczególności umożliwiać:

  • uzupełnienie za pomocą predefiniowanych formularzy całości danych stanowiących wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • uzupełnienie informacji na temat zasad (polityki) rachunkowości zastosowanych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
  • wprowadzenia danych za okres bieżący oraz porównawczy do formularzy Sprawozdań Finansowych zgodnie z układem raportowania właściwym dla przedsiębiorstwa (Jednostka Inna, Grupa Kapitałowa, Bank, Zakład Ubezpieczeń)
  • uzupełnienie formularza informacji dodatkowej do podatku dochodowego – noty podatkowej przedstawiającej uzgodnienie zysku brutto do podstawy opodatkowania,
  • import załączników w postaci plików PDF zawierających dodatkowe noty objaśniające wymagane od jednostki, których struktura nie została wyspecyfikowana explicite w formacie pliku JPK SF.
  • wygenerowanie finalnego pliku XML zawierającego całość wymienionych powyżej informacji i danych w strukturze zgodnej z wymaganiami dla raportowania JPK SF.

Zastosowanie konwertera sprawozdań XML oznacza, iż cały proces przygotowania danych sprawozdawczych (Bilans, Rachunek Wyników, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym, noty objaśniające) pozostaje niezmieniony.

Narzędzie wspierające raportowanie JPK SF pozwala na wpisanie lub zaimportowanie wartości do odpowiednich linii sprawozdania i przygotowanie pełnego pliku XML zawierającego komplet informacji zgodnych ze strukturami logicznymi Ministerstwa Finansów.