Blog

Krajowy Rejestr Zadłużonych dostępny już od 1 grudnia 2020 roku

26.11.2020
Audyt e-sprawozdania finansowego

Zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych od 1 grudnia 2020 roku będzie funkcjonować Krajowy Rejestr Zadłużonych. Rejestr będzie jawny i ogólnodostępny poprzez sieć Internet.

Krajowy Rejestr Zadłużonych, co to takiego?

Krajowy Rejestr Zadłużonych, zwany dalej Rejestrem będzie zawierał dane o osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe.

Głównymi celami wprowadzenia rejestru było zapewnienie wierzycielom wglądu do akt postępowań restrukturyzacyjnych poprzez sieć Internet, zwiększenie transparentności postępowań poprzez ujawnienie szerokiego zakresu danych dotyczących prowadzonego postępowania, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,  usprawnienie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie ich efektywności, wykonanie obowiązku nałożonego przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego.  

Kto znajdzie się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

W Rejestrze znajdą się informacje o:

  • osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wobec których prowadzone są lub były postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne bądź wtórne postępowania upadłościowe, postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji, w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,
  • osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
  • wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki,
  • osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie informacje będą zawarte w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Krajowym Rejestrze Zadłużonych, opublikowane będą najistotniejsze informacje związane z prowadzeniem postępowań, m.in. o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o ogłoszenie upadłości,  zabezpieczeniu majątku, terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności, spisie wierzytelności, o wszczęciu, umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego wobec spółki, kwocie wierzytelności wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym, podziale masy upadłości oraz sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy i praw obciążonych, planie spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań, o przyjęciu układów.  

Na jak długo niewypłacalny podmiot wpisany będzie do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Wpis do Krajowego Rejestru Zadłużonych będzie ogólnodostępny w większości przypadków w okresie 10 lat. Do wyjątków należy usunięcie wpisu po upływie:  

  • 3 lat po upływie terminu ustanowienia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej bądź pełnienia określonych funkcji,
  • 3 lata, jeśli dłużnik, wobec którego ogłoszona była upadłość lub wierzyciel wykonał wcześniej zawarty układ lub plan spłaty; termin liczony jest od zatwierdzenia układu, lub stwierdzenia wykonania planu spłaty,
  • 7 lat od dnia wpisu dłużnika alimentacyjnego bądź osoby, wobec której egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna,
  • 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia bądź umorzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, którego dotyczy wpis.

Krajowy Rejestr Zadłużonych zapewni wierzycielom bieżący dostęp do akt postępowań restrukturyzacyjnych, wpłynie na przyspieszenie postępowań restrukturyzacyjnych, pozwoli na weryfikację niewypłacalności innych podmiotów.

Hanna Stasiukiewicz - MDDP Outsourcing - księgowość

Hanna Stasiukiewicz
Accounting Manager w MDDP Outsourcing