Blog

Kwota wolna od potrąceń przy zatrudnieniu przez część miesiąca

01.04.2021
Kwota wolna od potrąceń przy zatrudnieniu przez część miesiąca

Kwota wolna od potrąceń jest mechanizmem służącym ochronie wynagrodzenia pracownika. Wysokość kwoty wolnej od potrąceń ustalają przepisy określające dopuszczalne limity redukcji wynagrodzenia.

Naliczenie w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca

Kwota wolna od potrąceń na poczet należności niealimentacyjnych nie zmniejsza się proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez pracownika, czyli w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca. Kwotę wolną od potrąceń można zmniejszyć proporcjonalnie jedynie w związku z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z §1 art. 871 Kodeksu pracy, przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia (ustalanego na podstawie odrębnych przepisów) przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Kodeks pracy nie daje możliwości zredukowania kwoty wolnej od potrąceń w sytuacji, gdy pracownik wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne, rozpoczął lub zakończył zatrudnienie w trakcie miesiąca i z tego powodu otrzymał wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Zgodnie bowiem z §2 art. 871, jedynie w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Takie stanowisko potwierdził również Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy w piśmie nr GPP-306-4560-457/08/PE. Według GIP jedyną przesłanką dopuszczającą pomniejszenie kwot wolnych od potrąceń jest obniżenie wymiaru czasu pracy wynikające z umowy o pracę.

Źródło:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  2. Pismo z dnia 11 czerwca 2008 r. Główny Inspektorat Pracy GPP-416-4560-327/08/PE

Autor: Barbara Kochańska-Mierzejewska Senior Manager w MDDP Outsourcing