Blog

Liczba prowadzonych PPK - pracownik a pracodawca

06.12.2019
Rozliczanie korekty sprzedaży in minus u sprzedawcy

Pracownik może być uczestnikiem wielu PPK, jednak aktualny jego pracodawca prowadzi tylko jeden PPK. Wpłaty od wynagrodzenia nowego pracownika są zawsze wnoszone do PPK prowadzonego przez aktualnego pracodawcę.

Pracownicze Plany Kapitałowe (czyli PPK) to rozwiązanie długoterminowego oszczędzania, stanowiące trzeci filar systemu emerytalnego, mające na celu podwyższenie wysokości ich przyszłych emerytur.

Ile PPK jednocześnie?

Jeden pracodawca zawiera umowę o zrządzanie z jedną instytucją finansową, czyli prowadzi jeden Pracowniczy Plan Kapitałowy. Wcześniej dokonany wybór może być jednak zmieniony. Pracodawca może zmienić instytucję finansową wypowiadając umowę o zarządzanie PPK.

Pracownicy natomiast mają możliwość uczestniczenia w tylu programach, do ilu zostaną zgłoszeni u pracodawców, dla których pracowali. Ustawa wprowadza jednak mechanizmy umożliwiające pracownikom skonsolidowanie całości środków w jednym programie.

Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o konieczności złożenia wypłaty transferowej jego środków zgromadzonych w PPK poprzedniego pracodawcy do instytucji finansowej u nowego pracodawcy lub w przypadku zmiany instytucji u aktualnego pracodawcy, do nowej instytucji.

Uczestnik ma prawo do skorzystania z takiej możliwości, ale jeżeli jego wolą będzie prowadzenie wielu rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych, to może tak zadecydować, nie wyrażając zgody na transfery.

W terminie 7 dni po zapisaniu pracownika do PPK uczestnik PPK składa swojemu pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Pracodawca następnie (niezwłocznie) informuje pracownika o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków z prowadzonych dla niego rachunków PPK.

Jeżeli pracownik w ciągu 7 dni od uzyskania informacji od pracodawcy nie zgłosi pisemnego sprzeciwu, pracodawca rozpoczyna procedurę dokonania wypłaty transferowej.