Blog

Limit płatności gotówką po 1 stycznia 2017

04.10.2016
imit-platnosci-gotowka-2017

Możliwość płatności gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców jest w chwili obecnej limitowana do wysokości równowartości 15 tys. euro. Naruszenie tego obowiązku nie jest jednak objęte sankcjami, chyba że dokonane płatności dotyczą rozliczenia środków unijnych – wtedy mogą się pojawić negatywne konsekwencje.

Sytuacja ulegnie zmianie od 1 stycznia 2017r. Limit wartości transakcji określony w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ulegnie obniżeniu do 15,000 PLN.

Warto pamiętać, że problemu nie rozwiązuje podzielenie zapłaty na większą ilość transz – liczy się jednorazowa wartość całej transakcji, czyli suma dokonanych w jej ramach wypłat.

Dodatkowo ustawodawcza pomyślał o nałożeniu sankcji podatkowej za przekroczenie limitu. W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF) oraz o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP) wprowadzono przepisy, które uniemożliwiają zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu nieprawidłowo opłaconych transakcji.

W art. 22 PDOF oraz w art. 15d PDOP przewidują, że jeżeli płatność zostanie dokonana z naruszeniem art. 22 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podatnicy są zobowiązani odpowiednio do:

  • zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w tej części
    lub
  • zwiększenia przychodów – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów

Zmniejszenie kosztów lub zwiększenie przychodów ma mieć miejsce w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jest to poważna dolegliwość i wymierna strata finansowa dla przedsiębiorcy.

Przepisy mają również zastosowanie do nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, a także dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o podatku tonażowym.

Wątpliwości podatników budziło to, czy uregulowanie zobowiązania w formie kompensaty lub dokonanie wymiany barterowej będzie podlegało sankcji w postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu. Ministerstwo Finansów stanęło na stanowisku, że przepisy PDOF oraz PDOP mówią wyłącznie o „płatnościach” i nie odnoszą się do innych form regulowania zobowiązań. Zatem uregulowanie zobowiązania za pomocą kompensaty nie jest objęte powyższymi regulacjami i nie wymaga wyłączania z kosztów uzyskania przychodów.

Anna Drzyzga
MDDP Outsourcing Katowice