Blog

Limit płatności gotówkowych

03.11.2022
Limit płatności gotówkowych

Według aktualnego stanu prawnego, limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców wynosi 15 tys. zł. brutto. Limit ten dotyczy transakcji, w których stroną jest inny przedsiębiorca. Transakcje, które przekraczają 15 tys. zł. powinny być regulowane z wykorzystaniem rachunku płatniczego. Obowiązek ten wynika z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 roku.

Dokonywanie płatności na rachunek płatniczy

„Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Przez rachunek płatniczy rozumie się rachunek bankowy, SKOK, płatność kartą czy za pośrednictwem platform internetowych. Z kolei jednorazowa wartość transakcji oznacza wyrażoną w pieniądzu całą wartość wierzytelności lub zobowiązania, która wynika z odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług między przedsiębiorcami.

Dokonywanie płatności gotówką

Firmy zawierające transakcje między sobą mają obowiązek przestrzegać limitu płatności gotówką.

Limit płatności gotówkowych nie dotyczy:

  • podmiotów innych niż przedsiębiorcy,
  • rolników ryczałtowych,
  • komorników,
  • przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
  • przedsiębiorstw zagranicznych, jeżeli na terytorium Polski nie prowadzą działalności,
  • podmiotów wpisanych wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji społecznych i  zawodowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorców zarejestrowanych poza Polską, świadczących usługi na terytorium RP (w ramach czasowego transgranicznego świadczenia usług).

Od 2024 roku limit płatności gotówkowych zmniejszy się z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Zmiana miała nastąpić już od 2023 roku, lecz finalnie termin ten przedłużono o rok. Zdaniem Ministra Finansów płatności bezgotówkowe są koniecznym elementem nowoczesnej gospodarki cyfrowej w celu zwalczania szarej strefy w tym w przeciwdziałaniu tzw. praniu brudnych pieniędzy.

Jeśli przedsiębiorca nie zrealizuje obowiązku płatności bezgotówkowych- nie będzie miał prawa do zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Od 2024 roku zacznie także obowiązywać limit płatności gotówką dla konsumentów. Dotychczas nie było ograniczeń takich transakcji, będąc w każdym sklepie za dokonane zakupy mogliśmy płacić gotówką. Od 2024 roku limit ten będzie wynosił 20 tys. zł. Pierwotnie zmiana miała wejść od 2023 roku, ale również została przesunięta na kolejny rok.

Autor: Agnieszka Bojar, Manager obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.