Mały podatnik VAT - limity na 2022 rok
Blog

Mały podatnik VAT - limity na 2022 rok

30.11.2021

Małym podatnikiem VAT, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro lub 45 000 euro (dla przedsiębiorstw maklerskich, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów). Limit ten określa się przeliczeniu po średnim kursie euro ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł.

Wysokość limitu na najbliższy rok

W roku 2022 wspomniany limit wyniesie odpowiednio 5 513 000 zł oraz 207 000 zł. Limity zostały określone w przeliczeniu po kursie na dzień 1 października 2021 r., który wyniósł 4,5941 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2021).

Małym podatnikiem VAT może zostać również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT jeśli przewidywana wartość jego sprzedaży nie przekroczy wyżej wymienionych limitów w proporcji do okresu prowadzonej w danym roku podatkowym sprzedaży.

Szczegóły rozliczania VAT w przypadku małego podatnika

Do korzyści jakie wynikają z posiadania statusu małego podatnika VAT należą możliwość kasowej metody rozliczania VAT oraz składania kwartalnych deklaracji VAT.

Przy kasowej metodzie rozliczania VAT obowiązek podatkowy od dokonywanych dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

  • w dniu otrzymania całości lub części zapłaty przy sprzedaży na rzecz podatnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.
  • w dniu otrzymania całości lub części zapłaty jednak nie później niż 180 dnia od momentu wykonania usługi lub wydania towaru na rzecz innego podmiotu

Przy wyborze metody kasowej należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego zawiadomienie o wyborze tej metody do celów rozliczania VAT. Zawiadomienie to należy złożyć najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym podatnik będzie stosował tą metodę.

Podatnik, który przekroczył limit obrotów utraci prawo do rozliczania VAT metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie. Traci także przywilej składania deklaracji kwartalnych.

Z wybranej metody kasowej można zrezygnować jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy jej stosowania. W tym celu należy złożyć do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie. Zawiadomienie to należy złożyć najpóźniej do końca kwartału, w którym podatnik stosował metodę kasową.

Autor: Agata Śmiałek, Starsza Księgowa w MDDP Outsourcing.