Mały podatnik VAT - limity na 2023 rok
Blog

Mały podatnik VAT - limity na 2023 rok

24.02.2023
mały podatnik vat

Małym podatnikiem VAT, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro lub 45 000 euro (dla przedsiębiorstw maklerskich, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów). Limit ten określa się przeliczeniu po średnim kursie euro ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł.

WYSOKOŚĆ LIMITU NA NAJBLIŻSZY ROK

W roku 2023 wspomniany limit wyniesie odpowiednio 5 793 000 zł oraz 217 000 zł. Limity zostały określone w przeliczeniu po kursie na dzień 3 października 2022 r., który wyniósł 4,8272 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2022). W roku 2022 limity te były niższe i wynosiły odpowiednio 5 513 000 zł i 207 000 zł.

CO DAJE STATUS MAŁEGO PODATNIKA VAT

Do korzyści jakie wynikają z posiadania statusu małego podatnika VAT należą możliwość kasowej metody rozliczania VAT oraz składania kwartalnych deklaracji VAT.

Przy kasowej metodzie rozliczania VAT obowiązek podatkowy od dokonywanych dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

  • w dniu otrzymania całości lub części zapłaty przy sprzedaży na rzecz podatnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.
  • w dniu otrzymania całości lub części zapłaty jednak nie później niż 180 dnia od momentu wykonania usługi lub wydania towaru na rzecz innego podmiotu

Przy wyborze metody kasowej należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego zawiadomienie o wyborze tej metody do celów rozliczania VAT. Zawiadomienie to należy złożyć najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym podatnik będzie stosował tą metodę.

Faktury wystawiane przez małych podatników stosujących kasową metodę rozliczania VAT muszą zawierać wyrazy „metoda kasowa”.

Podatnik, który przekroczył limit obrotów utraci prawo do rozliczania VAT metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie. Traci także przywilej składania deklaracji kwartalnych.

Z wybranej metody kasowej można zrezygnować jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy jej stosowania. W tym celu należy złożyć do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie. Zawiadomienie to należy złożyć najpóźniej do końca kwartału, w którym podatnik stosował metodę kasową.

Mały podatnik vat bez względu na to czy wybrał metodą kasową może składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale. Składa on plik JPK_V7K, przy czym zobowiązany jest ok do wysłania za:

  • pierwszy i drugi miesiąc kwartału – części ewidencyjnej pliku JPK_V7K w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
  • trzeci miesiąc kwartału – części ewidencyjnej za ten miesiąc oraz części deklaracyjnej za cały kwartał

Od 1 stycznia 2023 r. Ministerstwo Finansów planowało wprowadzić w ustawie o VAT zmiany wynikające z tzw. pakietu SLIM VAT 3. Zmiany miały polegać m.in. na podwyższeniu limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro. Przewiduje się, że pakiet SIM VAT 3 wejdzie od 1 kwietnia 2023 r.