Mały podatnik w zakresie VAT
Blog

Mały podatnik w zakresie VAT limit na 2021

22.02.2021
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawnekresie VAT

Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym łącznie z kwotą podatku VAT należnego nie przekracza ustawowego limitu.

Mały podatnik i wyjątki na podstawie Ustawy

Mały podatnik VAT – w rozumieniu art. 2 ust. 25 ustawy o VAT, jest podatnikiem, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej ustawowemu limitowi.

Istnieje zasada ogólna dla większości podmiotów, według której nie należy przewyższyć kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Od tej reguły istnieje wyjątek, który dotyczy wymienionych rodzajów działalności gospodarczej. Ustawodawca wylicza spośród nich: prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. Powyższe podmioty mogą posiadać status małego podatnika, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. Ważne jest, aby przeliczenia kwoty na walutę polską dokonać po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Mały podatnik w zakresie podatku od towarów i usług może korzystać z rozliczenia metodą kasową. Dzięki niej powstanie obowiązku podatkowego uzależnione jest od otrzymania zapłaty za fakturę, a podatnik ma możliwość przesunięcia płatności podatku do miesiąca po zakończeniu kwartału. Pliki JPKV7K składa się w części ewidencyjnej miesięcznie, a połączone z częścią deklaracyjną kwartalnie. O wyborze takiej formy rozliczania należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego za pośrednictwem druku VAT-R.

Wytyczne, zgodnie z którymi określa się status podatnika od kilku lat nie uległy zmianie. W związku ze zmianą kursu przeliczenia dla waluty euro, mamy do czynienia tylko z aktualizacją kwoty limitu. Dla przykładu w 2020 było to 5.248.000 zł. oraz 197.000 zł., a w 2021 – 5 418 000 zł. i 203 000 zł.

Autor: Alicja Kostyra, Junior Manager w MDDP Outsourcing