Blog

Minimalny podatek dochodowy

08.03.2022
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych - prawo czy obowiązek?

Od 1 stycznia 2022 roku, podatników podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązuje nowa danina – podatek minimalny.

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku minimalnego?

Zgodnie z art. 24 ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nowy podatek od spółek dotyczy:

 • podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP i podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • podatkowych grup kapitałowych;
 • podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład.

Podatkiem minimalnym objęci są podatnicy, którzy w roku podatkowym:

 • ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • osiągnęli udział dochodów w przychodach innych niż z zysków kapitałowych na poziomie nie większym niż 1%.

Obliczanie straty i udziału dochodu w przychodzie oraz podstawy opodatkowania

Przy obliczaniu straty oraz udziału dochodu w przychodach nie należy uwzględniać:

 • zaliczonych do kosztów podatkowych, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, nakładów na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych ani
 • przychodów i kosztów związanych z transakcjami, dla których cena lub sposób jej określenia wynika z odrębnych przepisów ustaw lub aktów normatywnych.

Podstawę opodatkowania stanowi suma:

 • 4% wartości przychodów podatnika innych niż z zysków kapitałowych,
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego przekraczających wartość 30% kwoty, liczonej według wzoru zawartego w treści art. 24ca ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop,
 • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, w zakresie skutkującym zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto,
 • poniesionych  bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z tzw. rajów podatkowych kosztów nabycia określonych usług (np. doradczych, badania rynku, reklamowych) lub opłat i należności za korzystanie z praw i wartości niematerialnych lub kosztów przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu zaciągniętych pożyczek przekraczających łącznie w roku podatkowym o 3.000.000 zł wartość 5% kwoty liczonej według wzoru zawartego w treści art. 24ca ust. 3 pkt 4 ustawy o pdop.

Podstawę opodatkowania pomniejsza się:

 • odliczenia o których mowa w art. 18 pdop (np. darowizn, kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, ulg na prototyp i robotyzację) z wyjątkiem pomniejszeń, o których mowa w art. 18f ustawy o pdop (niezapłacone wierzytelności),
 • dochody, które są zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 lub 34a.

Podatek minimalny wynosi 10% podstawy opodatkowania. Wpłaty tego podatku należy dokonać do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik będzie mógł pomniejszyć podatek minimalny o kwotę podatku obliczonego na podstawie art. 19. Co ważne- kwotę zapłaconego za dany rok podatku minimalnego będzie można odliczyć od „zwykłego” podatku dochodowego, w ciągu następnych 3 lat podatkowych.

W zeznaniu podatkowym za dany rok podatnik będzie musiał wykazać  podstawę opodatkowania podatkiem minimalnym, jej pomniejszenia oraz kwotę podatku.

Wykluczenia stosowania minimalnego podatku dochodowego

Przepisów o podatku minimalnym nie stosują podatnicy, którzy:

 • rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym, oraz w kolejnych 2 latach będą przedsiębiorstwami finansowymi,
 • uzyskali w roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzednim,
 • których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych, udziałów kapitałowych w spółkach osobowych, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania, praw majątkowych związanych z prawem do świadczeń należnych fundatorowi lub beneficjentowi fundacji, trustu lub innego podmiotu lub stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • większość uzyskanych przychodów z działalności gospodarczej została osiągnięta w związku z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub powietrznych albo wydobywaniem kopalin, których ceny zależą od notowań na światowych rynkach,
 • wchodzą w skład grupy co najmniej dwóch spółek, z których jedna posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udziału w każdej z pozostałych spółek, jeżeli rok podatkowy wszystkich spółek jest ten sam oraz udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%.

Autor: Agnieszka Bojar, Manager obszaru Księgowości w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.