Blog

Niektóre sprawozdania sprzed 01.10.2018 również elektroniczne

04.12.2018
Niektóre sprawozdania sprzed 01.10.2018 również elektroniczne

Jeszcze do niedawna Ministerstwo Finansów stało na stanowisku, iż sprawozdania finansowe sporządzone na dzień bilansowy przypadający w terminie do dnia wejścia przepisów (tj. przed 1.10.2018) nie muszą być sporządzane w wersji elektronicznej zgodnie z opublikowanymi schematami.

Ostatnio jednak Ministerstwo zmieniło zdanie, zapewne pod wpływem pisma otrzymanego od Ministerstwa Sprawiedliwości, które zawiaduje rejestrem sądowym i repozytorium dokumentów.

Sporządzanie e-sprawozdań finansowych

W opublikowanych aktualnie na stronie Ministerstwa Finansów odpowiedziach do e-Sprawozdań Finansowych zostało jasno wyjaśnione, iż system RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) aktualnie przyjmuje dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym a w szczególności także podpisem zaufanym.

Obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej, z zachowaniem ściśle określonej struktury logicznej oraz w ściśle określonym formacie wszedł w życie 1 października 2018 r. i dotyczy zarówno:

  • okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe;
  • okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie;

Decydujące znaczenie ma wyłącznie data sporządzania sprawozdania finansowego. Brak jest bowiem wyraźnego przepisu przejściowego, który umożliwiałby stosowanie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r. do sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze, które zakończyły się najpóźniej w dniu 30 września 2018 r. Liczy się zatem data fizycznego sporządzenia sprawozdania.

Co gorsza – sprawozdanie finansowe mogło zostać fizycznie sporządzone przed datą wejścia w życie przepisu, jednak przy braku akceptacji kierownika jednostki może się okazać, że termin 1 października został przekroczony i konieczne stało się sporządzenie sprawozdania zgodnie ze schematami. Dla firm, które zakończyły rok finansowy chwilę przed 1.10.2018 nie ma już odwrotu od sporządzenia sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej.

Program do e-sprawozdań – konwerter na plik XML

Tak postawione stanowisko Ministerstwa zapewne stawia część firm w trudnej sytuacji przełożenia sprawozdania finansowego na język XML, co może być szczególnie trudne przy aktualnym braku oprogramowania umożliwiającego generowanie pliku XML w systemach księgowych. Takim firmom proponujemy skorzystanie z naszych usług sporządzania e-sprawozdań finansowych, które realizujemy dzięki odpowiedniemu systemowi stworzonemu dokładnie dla generowania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Taki system wsparty doświadczeniem naszych specjalistów, gwarantuje poprawne sporządzenie elektronicznego sprawozdania finansowego.

Magdalena Michniewicz | Sprawozdania finansowe MDDP Outsourcing

Magdalena Michniewicz
Senior Manager w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie