Blog

Nieodpłatne przekazanie a podatek VAT

30.03.2017

Jakie czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT?

Ogólnie przyjętą zasadą jest, iż opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają z reguły czynności odpłatne. Jednak często zdarza się w praktyce, iż podatnicy prowadzący działalność gospodarczą przekazują nieodpłatnie towary zarówno swoim kontrahentom, jak i pracownikom np. korzystając z okazji świąt albo wręczając nagrody. W wyniku tych zdarzeń pojawia się wątpliwość czy, takie przekazanie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też nie?

Analizując  art.7 ust.2  ustawy o VAT za dostawę towarów rozumie się również:

2. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w  tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny

Jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Należy jednak pamiętać, że warunkiem opodatkowania nieodpłatnych przekazań jest przysługiwanie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości albo w części od tych towarów, które stanowią przedmiot przekazania lub zużycia na cele osobiste.  

Ustawa o podatku VAT a prezenty o małej wartości i próbki towarów

Obowiązek opodatkowania prezentu, który został przekazany nie będzie jednak miał zastosowania w dwóch sytuacjach, o których mowa w art.7 ust.3 i 4 ustawy o VAT. Z opodatkowania wyłączone zostało przekazanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli obdarowanie to nastąpiło na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Definicja prezentów o małej wartości, to przekazywane przez podatnika jednej osobie towarów:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa powyżej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Prowadzenie ewidencji, która pozwoli na ustalenie tożsamości obdarowywanych osób wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dokumentacyjnymi (np. mogą to być np. protokoły potwierdzeń otrzymania prezentu, uzyskanie danych osób obdarowywanych) dlatego często zdarza się, że wartość przekazywanych prezentów oscyluje w granicy  kwoty 10,00 zł.

W przypadku gdy  limit w wysokości 100 złotych na jedną osobę zostanie przekroczony, prezent powinien zostać opodatkowany odpowiednią stawką VAT.

Zgodnie z ustawą o VAT przez próbki rozumie się egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie przez podatnika:

  • ma na celu promocję tego towaru oraz
  • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Justyna Nyc
MDDP Outsourcing w Warszawie