Blog

Nowe Formularze CIT-ISN i PIT-ISN

08.03.2023
Jakie są metody obliczenia podatku odroczonego? Jak określić różnice dodatnie i ujemne?

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 21 stycznia 2021 r. określił dwa nowe formularze CIT-ISN oraz PIT-ISN. Są to informacje o wpłaconej przez płatnika zaliczce – odpowiednio – na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej. Przepisy dotyczące stosowania formularzy CIT-ISN i PIT-ISN w 2023 roku nie uległy zmianie i nadal są stosowane.

DEFINICJA SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5a pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- spółką nieruchomościową jest podmiot niebędący osobą fizyczną, który zobowiązany jest do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości oraz spełnia następujące warunki:

 • Spółki rozpoczynające działalność – Na pierwszy dzień roku podatkowego (roku obrotowego jeśli spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego) co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów stanowiła wartość rynkowa nieruchomości lub praw do nieruchomości położonych na terytorium Polski, wartość nieruchomości przekracza 10 000 000 zł lub równowartość tej kwoty przeliczonej według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego
 • Pozostałe podmioty:
 • na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (rok obrotowy jeśli mamy do czynienia z podmiotem niebędącym podatnikiem podatku dochodowego) co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów stanowiła wartość bilansowa nieruchomości lub praw do nieruchomości położonych na terytorium Polski i przekracza 10 000 000 zł lub równowartość tej kwoty przeliczonej według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy lub obrotowy
 • przychody podatkowe lub przychody ujęte w wyniku finansowym netto – w przypadku podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego – z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i innych o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów podatkowych lub ujętych w wyniku.

OBOWIĄZKI PODATKOWE SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ

Zgodnie z art. 26aa ustawy o CIT oraz art. 41 ust 4i ustawy o PIT spółki nieruchomościowe, których udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa lub inne prawa o podobnym charakterze są zbywane zobowiązane są jako płatnik, wpłacić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy z tego tytułu w wysokości 19% wartości transakcji. Jeśli wartość transakcji nie jest znana spółce nieruchomościowej, zaliczkę należy pobrać w wysokości 19% od wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa itp.

Pobraną zaliczkę należy wpłacić w terminie do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał dochód jeśli:

 • stroną dokonującą zbycia jest podmiot (osoba fizyczna lub prawna) niemająca siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz
 • przedmiotem zbycia są udziały, akcje dające co najmniej 5% praw głosu w spółce lub ogół praw i obowiązków dający minimum 5% praw udziału w zysku w przypadku spółek osobowych lub co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze

W przypadku kiedy transakcja zbycia udziałów lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej zostanie dokonana kilkukrotnie w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano pierwszego zbycia oraz jeśli spełnione są powyższe warunki, zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym suma ogółu praw głosu w spółce, której udziały lub inne prawa o podobnym charakterze zostały zbyte, osiągnęła co najmniej 5%.

FORMULARZE

Podatnik jest zobowiązany, przed terminem płatności, przekazać płatnikowi wartość zaliczki. Obowiązkiem płatnika natomiast jest terminowe wpłacenie pobranego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz przekazanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce – CIT-ISN lub PIT-ISN. Druki te zawierają następujące informacje:

 • dane spółki nieruchomościowej, której udziały (akcje) lup prawa o podobnym charakterze zostały zbyte
 • dane podmiotu zbywającego
 • dane nabywcy
 • procentowy udział prawa podatnika do udziału w zysku
 • wartość transakcji oraz czy wynika ona z umowy czy ustalono wartość rynkową
 • określenie urzędu skarbowego do którego dokonano wpłaty zaliczki.

Należy na bieżąco monitorować strukturę właścicielską – należy pamiętać, że od tego momentu każda zmiana bezpośrednich jak pośrednich właścicieli spółki musi zostać zgłoszona, a podatnik zobowiązany jest w związku z wystąpieniem takiej zmiany, do złożenia odpowiednich wzorów dokumentów.