Blog

Nowelizacja przepisów ustawy o rachunkowości – projekt ustawy

09.12.2021
Polish Deal

Nowelizacja przepisów Ustawy o Rachunkowości dotyczy wprowadzenia do przepisów polskiego prawa rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ujednolicenia standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Zmiana formatu sprawozdań sporządzanych przez spółki raportujące zgodnie z MSR/MSSF

18 listopada 2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw – Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzona zmiana dotyczy sprawozdań finansowych sporządzanych przez spółki raportujące zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Raporty roczne emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone na regulowanym rynku, będą musiały być sporządzane w formacie XHTML, natomiast skonsolidowane z użyciem znakowania iXBRL. Jednostki niebędące emitentami będą mogły przygotowywać dokumenty w formatach przeszukiwalnych (ogólnie dostępne oprogramowanie, które umożliwi przeszukiwanie oraz kopiowanie danych z tego dokumentu). Zmiany te dotyczyć będą wyłącznie informacji rocznych, dane śródroczne nie zostały objęte przepisami wyżej wymienionej nowelizacji. Wprowadzana zmiana wchodzi w życie dla sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r. lub przed 1 stycznia 2021 r.. Po tej dacie nie będzie już możliwe sporządzanie wskazanych dokumentów w formie pliku pdf. Format sporządzania sprawozdań finansowych musi zostać wprowadzony do polityki rachunkowości spółki.

Składanie podpisów pod sprawozdaniem finansowym

Kolejna zaplanowana zmiana dotyczy podpisów składanych pod sprawozdaniem finansowym. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości podpisy są składane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki. Przy czym za kierownika jednostki uznawany jest organ zarządzający. Jeżeli w jego skład wchodzi więcej niż jedna osoba, to podpisy muszą być złożone przez wszystkich jego członków. Najnowsza nowelizacja wprowadza możliwość podpisywana sprawozdania przez jednego członka zarządu. Będzie on jednak miał wcześniej obowiązek uzyskać od pozostałych członków oświadczenia, że ich zdaniem sprawozdanie spełnia wymagania z ustawy, bądź odmowę jego złożenia z wyjaśnieniem. Może on być złożony w postaci podpisu kwalifikowanego, zaufanego bądź w formie papierowej z własnoręcznym podpisem, a  w jego treści musi się znaleźć szczegółowa informacja jakiego sprawozdania dotyczy oraz data i godzina złożenia podpisu przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe.

Dokumenty te będą musiały być dołączane do sprawozdania, którego dotyczą. Każdorazowa odmowa złożenia podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia.

Wszystkie wyżej wymienione pisma podlegają złożeniu do odpowiednich organów. Jednak planowana modernizacja systemów KRS ma zostać wprowadzona dopiero 1 czerwca 2022 roku i wtedy będzie możliwe prawidłowe przyjmowanie sprawozdań sporządzonych w nowych formatach. Dlatego dotychczasowy zapis o konieczności złożenia dokumentów w terminie 15 dni od zatwierdzenia ulega zmianie na 15 dni od 1 czerwca 2022 roku.

Nowelizacja ułatwi odbiorcom sprawozdań ich analizę oraz zapewni porównywalność pomiędzy podmiotami. Jednolity format usprawni także prace przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Autor: Edyta Rybarczyk, Specjalista ds. Sprawozdawczości w MDDP Outsourcing.