Blog

Obowiązek stosowania kas rejrestrujących

17.06.2016

Zgodnie z artykułem 111 ustawy o podatku od towarów i usług osoby prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązane prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego od sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym zwalnia się podatników u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Powyższy przepis ma zastosowanie do 31.12.2016 r. Jeżeli rozpoczęcie działalności nastąpiło w trakcie roku podatkowego, limit ten ustala się proporcjonalnie.

Istnieje szereg rodzajów usług, które bez względu na wysokość realizowanych zleceń muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej, są to m. in.:

 • a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • d) w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • h) doradztwa podatkowego
 • i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).
 • j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.z wyjątkiem usług świadczonych na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz świadczenia usług związanych z wyżywieniem, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 do załącznika.

– z wyjątkiem usług świadczonych na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz świadczenia usług związanych z wyżywieniem, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 do załącznika.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących nie stosuje się również w przypadku dostaw:

 • a) gazu płynnego,
 • b) części do silników,
 • c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
 • d) nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • e) przyczep i naczep; kontenerów
 • f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
 • g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej nie sklasyfikowanych
 • h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
 • i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten
 • j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
 • k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług),
 • l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • ł) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe lub jako dodatki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • m) wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • n) perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Powyższe przepisy nie maja zastosowania w przypadku dostawy, o której mowa w lit. b – l, będącej dostawą towarów, przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administracyjnych przez spółdzielnie mieszkaniowe jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Mariola Gajewska
MDDP Outsourcing w Warszawie