Blog

Obowiązek złożenie sprawozdania finansowego do KRS, MSiG oraz Szefa Kas

12.06.2024

Dla wielu podmiotów pod koniec czerwca br. mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok. Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, powinny zatwierdzić sprawozdanie finansowe do 30 czerwca 2024. Jeśli sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, zatwierdzenie rocznego sprawozdania powinno być poprzedzone takim badaniem. Z zatwierdzeniem sprawozdania wiążą się obowiązki wobec Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szefa KAS). 

Złożenie sprawozdania w KRS

Obowiązek ten dotyczy jednostek wpisanych do KRS. Złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. Dokumenty należy przesłać do Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. 

Termin – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Podstawa prawna – art. 69 UoR 

Co należy złożyć: 

 • Roczne sprawozdanie finansowe 
 • Sprawozdanie z badania jeżeli podlegało ono badaniu 
 • Odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty 
 • Sprawozdanie z działalności przez niektóre podmioty (np. spółki kapitałowe) 

Ważne: jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ustawowym terminie, to należy je złożyć w KRS do 15 lipca br., a następnie także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z ww. dokumentami. 

Złożenie sprawozdania do MSiG

Obowiązek ten dotyczy jednostek niewpisanych do KRS a zobowiązanych na podstawie art. 64 UoR, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego. W praktyce obowiązek ten może dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Termin – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Podstawa prawna – art. 70 UoR 

Co należy złożyć: 

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej (tj. bez dodatkowych informacji i objaśnień) 
 • Bilans 
 • Rachunek zysków i strat 
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
 • Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
 • Sprawozdanie z badania 
 • Odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty 

Tak więc osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe nie muszą w każdym przypadku składać swoich sprawozdań finansowych do ogłoszenia w MSiG. Obowiązek ten wystąpi wówczas, gdy sprawozdanie finansowe podlegało ustawowemu obowiązkowi badania. 

Złożenie sprawozdania do Szefa Kas

Obowiązek ten dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. 

Termin — jest taki sam dla zeznań podatkowych PIT za dany rok. Generalnie będzie to 30 kwietnia  roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie finansowe 

Do Szefa Kas składają sprawozdania także podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe. 

Termin – 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Co należy złożyć: 

 • Roczne sprawozdanie finansowe 
 • Sprawozdanie z badania jeżeli podlegało ono badaniu 
 • Odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  

Szef KAS udostępnia otrzymane sprawozdania finansowe naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.  

Niezłożenie w terminach wskazanych przez ustawodawcę sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami uznawane jest za wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny. 

 

Autor: Agnieszka Bojar Manager w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

 

Źródło: Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.