Blog

Od 2022 CIT Estoński dostępny dla większej grupy przedsiębiorstw

27.01.2022
CIT Estoński

Wprowadzona w 2021 roku nowa, alternatywna forma opodatkowania spółek, tzw. CIT Estoński nie okazała się atrakcyjna dla większości przedsiębiorców. Wbrew oczekiwaniom ustawodawców tylko mała grupa przedsiębiorców zdecydowała się na wybór tej formy opodatkowania. W związku z tym faktem od 1 stycznia 2022 Ministerstwo Finansów zdecydowało się uatrakcyjnić jej kształt.

Czym jest CIT Estoński?

CIT Estoński, czyli ryczałt od dochodów zakłada opodatkowanie dopiero w momencie wypłaty zysku. Spółki nie płacą podatku CIT tak długo jak długo pozostawiają zysk w przedsiębiorstwie. Dopiero w momencie wypłaty dywidendy, przeznaczenia zysku na pokrycie strat powstałych w okresie przed opodatkowaniem ryczałtem czy innej wypłaty (tzw. ukryte zyski) na rzecz udziałowców, akcjonariuszy czy wspólników dochodzi do konieczności zapłaty podatku CIT.

Opodatkowaniu podlega wypłata zysku. W sytuacji, kiedy spółka przeznacza cały wypracowany zysk na dalsze inwestycje podatek CIT nie występuje.

Przy opodatkowaniu ryczałtem brak jest różnic w zysku księgowym, a podatkowym. Całość rozliczeń opiera się wyłącznie na zasadach występujących w przepisach o rachunkowości. Nie występują różnice w amortyzacji podatkowej a bilansowej czy też nie ma klasycznych NKUP-ów. 

Kto może skorzystać z CIT Estońskiego?

Od 1 stycznia 2022 została rozszerzona grupa podmiotów, które będą mogły skorzystać z opodatkowania ryczałtem. W roku 2021 ta forma opodatkowania nie była dozwolona dla spółek komandytowych czy komandytowo-akcyjnych. Natomiast od 2022 będą mogły z niej skorzystać:

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z CIT Estońskiego?

Od 1 stycznia 2022 złagodzono również warunki jakie należy spełnić, aby wybrać tę formę opodatkowania. Główne zmiany dotyczą zniesienia limitu przychodów spółki (w 2021 była to kwota 100 mln zł), jak też i konieczności ponoszenia określonych wielkości nakładów inwestycyjnych. Zniesienie tych dwóch warunków sprawi, że większa liczba przedsiębiorstw będzie mogła wybrać tę formę opodatkowania.

Warunki, które w dalszym ciągu będzie należało spełnić to:

  • zatrudnienie co najmniej 3 osób na umowę o pracę przez co najmniej 300 dni w roku,
  • zatrudnienie na podstawie umowy innej niż o pracę, jeśli wydatki na wynagrodzenia stanowiły co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i podlegały podatkowi PIT i składkom ZUS,
  • udziałowcami, akcjonariuszami, wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne,
  • spółka nie posiada udziałów lub akcji w innych podmiotach,
  • za okres opodatkowania ryczałtem spółka nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR,
  • co najmniej 50% przychodów spółki pochodzi z działalności operacyjnej (innej niż z wierzytelności, odsetek, poręczeń i gwarancji, praw autorskich, zbycia i realizacji instrumentów finansowych itd.);

O wyborze tej formy opodatkowania należy złożyć zawiadomienie do właściwego US w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego mającego podlegać opodatkowaniu ryczałtem. Oznacza to, że w przypadku spółek, w których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu- do końca stycznia.

Stawki podatku w CIT Estońskim

W Estońskim CIT obowiązują dwie stawki podatkowe:

  • 10% dla małych podatników,
  • 20% dla pozostałych podmiotów.

Istnieje też możliwość pomniejszenia podatku do zapłaty przez wspólników o:

  • 90% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku spółek posiadających status małego podatnika i spółek rozpoczynających działalność,
  • 70% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku pozostałych spółek.

A zatem zmniejszeniu ulega też efektywne opodatkowanie wypłaty dywidendy, które w przypadku małych podatników wyniesie około 20% (a nie 26,29%), zaś w przypadku dużych podatników będzie to 25% (zamiast 34,39%).

Podsumowując

W obecnym kształcie opodatkowanie ryczałtem może być atrakcyjne dla wielu przedsiębiorców.

To o czym należy pamiętać, wybierając tą formę opodatkowania, to że wypłata zysków, podlegająca CIT Estońskiemu, rozumiana jest dużo szerzej niż tylko jako wypłata klasycznej dywidendy.

Również wiele problemów nastręcza przedsiębiorcom konieczność dokonania tzw. korekty wstępnej. Korekta wstępna polega na wykazaniu różnic pomiędzy wynikiem podatkowym a bilansowym w momencie przejścia na CIT Estoński. Istnieje obowiązek uiszczenia podatku od różnic wykazanych w korekcie wstępnej. Natomiast został on odroczony do momentu wyjścia z ryczałtu, a zatem jeśli spółki wytrwają w CIT Estońskim 4 lata zobowiązanie podatkowe z tytułu korekty wstępnej powinno wygasnąć.

Autor: Bożena Tworek, Samodzielna Starsza Księgowa w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.