Blog

Od stycznia zmiany w podatkach dochodowych w 2019 roku

21.11.2018

W dniu 1 stycznia 2019 r., w życie wejdą liczne zmiany w podatkach dochodowych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie wybranych, nowych regulacji.

1. Exit tax, czyli podatek od niezrealizowanych zysków.

Będzie on dotyczył osób prawnych oraz fizycznych, które przenoszą swoje aktywa za granicę lub przeprowadzają się do innego kraju. Jeżeli chodzi o osoby prawne, to opodatkowane zostanie przeniesienie składnika majątku poza granice Polski oraz zmiana rezydencji podatkowej, o ile Polska straci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika. Stawka podatku wyniesie w tym wypadku 19%. Podatnik będzie mógł wnioskować o rozłożenie podatku na raty, na maksymalnie 5 lat. W przypadku osób fizycznych, opodatkowaniu będzie podlegać przeniesienie aktywów o wartości ponad 4 mln PLN. Exit tax obejmie również majątek osobisty podatnika, m.in. w postaci udziałów w spółce, akcji, innych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, o ile jego miejscem zamieszkania przez co najmniej 5 lat była Polska. Jest to bardzo kontrowersyjny, daleko idący przepis, uchwalony w dużym pośpiechu, przez co jego zapisy są niejasne i trudne do zinterpretowania. Ministerstwo Finansów obiecuje, że niebawem opublikuje stosowne objaśnienia.

2. Stawka podatku CIT obniżona do 9 % dla podatników, których przychody w trakcie roku nie przekroczą 1,2 mln euro.

Prawo do korzystania z obniżonej stawki podatnik traci w ciągu roku podatkowego, po przekroczeniu limitu oraz nie można jej stosować do zysków kapitałowych.

3. Innovation box (IP Box).

Jest to nowa ulga w postaci obniżonej do 5% stawki podatku na dochody z praw własności intelektualnej (IP). Chodzi tu o dochody w postaci opłat licencyjnych, ze zbycia, z IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi oraz z odszkodowania za naruszenie praw IP jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym (np. sądowym lub arbitrażowym). Za własność intelektualną uważa się m.in. patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, autorskiego prawa do programu komputerowego.

4. Nowe zasady opodatkowania kryptowalut.

W podatku PIT przychody ze sprzedaży kryptowalut będą zaliczane do kapitałów pieniężnych, w CIT – do zysków kapitałowych. Wymiana jednej kryptowaluty na drugą ma być neutralna podatkowo, opodatkowane jednolitą stawką 19% będzie dopiero suma przychodów w danym roku podatkowym pomniejszona o odpowiadające im koszt uzyskania przychodów, tj, udokumentowane wydatki poniesione bezpośrednio na ich nabycie.

5. Określenie zasad rozliczania wierzytelności.

Firmy windykacyjne będą mogły uwzględniać pełne koszty nabycia pakietów wierzytelności już w momencie ich częściowej spłaty. Innymi słowy, opodatkowaniu będzie podlegać wyłącznie nadwyżka otrzymanych kwot nad cenę zakupu danego pakietu.

6. Hipotetyczne odsetki – nowa ulga w CIT.

Do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć „hipotetyczne odsetki” w wysokości nie przekraczającej 250 tys PLN rocznie od wniesionych przez wspólników dopłat oraz zatrzymanego zysku. Odsetki będą kalkulowane na postawie stopu referencyjnej NBP powiększonej o 1%.

7. Podatek u źródła.

W stosunku do wypłat nieprzekraczających kwoty 2 mln PLN rocznie na rzecz jednego podatnika stosowane będą dotychczasowe zasady, tj. wystarczającym do zastosowania stawki preferencyjnej będzie posiadanie certyfikatu rezydencji podatnika. Po przekroczeniu tej kwoty, konieczne będzie albo pobranie podatku wg stawek podstawowych, albo złożenie dodatkowych dokumentów w postaci oświadczenia o dysponowaniu certyfikatami rezydencji i zweryfikowaniu statusu swojego kontrahenta.

8. Danina solidarnościowa.

Będzie ona dotyczyła podatników PIT których dochód przekroczy w roku podatkowym 1 mln PLN i wynosić będzie 4% nadwyżki ponad tę kwotę.

9. Obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Od 2019 roku doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci i inne podmioty będą mieli obowiązek powiadamiania fiskusa o schematach podatkowych zmierzających do optymalizacji. Dotyczyć to będzie transakcji transgranicznych dokonanych po 25 czerwca 2018 i krajowych dokonanych po 1 listopada 2018.

Anna Drzyzga
MDDP Outsourcing Katowice