Blog

Odwrotne obciążenie po zmianach od 01.07.2015 r.

23.11.2015

Jedną z najważniejszych zmian, która weszła w życie od lipca 2015 jest rozszerzenie listy towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia.

Lista towarów została wydłużona zgodnie z załącznikiem 11 do ustawy VAT m. in. o:

  • komputery przenośne (tablety, laptopy i notebooki)
  • telefony komórkowe (w tym smartfony)
  • konsole do gier video oraz pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych i hazardowych z wyświetlaczem elektronicznym.
  • złoto w postaci surowca lub półproduktu o próbie 325 tysięcznych lub większej, jak również złoto inwestycyjne w momencie, gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania.

Należy zwrócić również uwagę, że procedurą odwrotnego obciążenia objęte są urządzenia zgodnie z załącznikiem, natomiast pozostałe części i akcesoria nie wchodzą w zakres towarów objętych rozszerzeniem.

Przedsiębiorcy zarówno sprzedający jak i kupujący towary, aby zastosować procedurę odwrotnego obciążenia powinni łącznie spełniać poniższe warunki:

  • dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.
  • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust1 pkt 2 lub art. 22.

Ponadto odwrotne obciążenie będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy łączna wartość sprzedaży towarów objętych tą procedurą przekroczy w jednolitej gospodarczo transakcji kwotę 20.000 zł bez kwoty podatku.

Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna bądź więcej dostaw towarów, które są objęte procedurą odwrotnego obciążenia, również w przypadku, gdy są dokonane na podstawie odrębnych zamówień bądź kilku faktur. Jednolitą transakcją jest również transakcja, która obejmuje więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została zrealizowana, odbiegały od okoliczności i warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy.

Zgodnie z art. 101a ustawy VAT podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadku stosowania procedury odwrotnego obciążenia, są obowiązani składać zbiorcze informacje podsumowujące w obrocie krajowym. Deklarację do urzędu skarbowego należy złożyć za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika normalnych deklaracji podatkowych.

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać dane niezbędne do identyfikacji podatnika, są to:

  • nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację
  • nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary bądź usługi.
  • łączna wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia spowodowały konieczność identyfikacji nabywcy przez sprzedającego. Taka regulacja powoduje zwiększanie obciążeń administracyjnych po stronie sprzedawcy, ponieważ aby zastosować procedurę odwrotnego obciążenia muszą oni znać status podatkowy nabywcy towarów.

Od czerwca 2015 funkcjonuje baza on-line na Portalu Podatkowym, gdzie można sprawdzić jaki status podatkowy ma podatnik. Dodatkowym sposobem na weryfikację jest kontakt telefoniczny z urzędem skarbowym lub wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia w zakresie sprawdzenia statusu podatkowego nabywcy towarów.

Mariola Gajewska
MDDP Outsourcing