Blog

Pakiet VAT e-commerce. Zakupy w Internecie- drożej z państw trzecich, łatwiej z Unii Europejskiej

07.05.2021
slim vat czym jest i jak działa

Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2017/2455 oraz dyrektywę 2019/1995 dotyczące tzw. pakietu VAT e-Commerce. W związku z tym Polska jest zobowiązana zaimplementować przepisy w kraju. Planowo miały one wejść w życie już w styczniu 2021, jednak ze względu na panującą pandemię, zdecydowano się przesunąć to o pół roku tj. na lipiec 2021. W dniu 16 kwietnia 2021r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Od 1 lipca 2021r. w ramach rządowego pakietu e- commerce zostaną wprowadzone zmiany w poniższych obszarach:

  • Sprzedaży za pośrednictwem platformach elektronicznych;
  • Operatorów pocztowych,
  • Przekształceniu MOSS w OSS,
  • Sprzedaży wysyłkowej-  WSTO, SOTI;

Głównym celem wprowadzenia w życie tych przepisów jest wyrównanie konkurencyjności towarów kupowanych przez konsumentów za pośrednictwem Internetu z krajów unijnych, oraz pochodzących z krajów trzecich.

Nowe obowiązki platform elektronicznych

Do tej pory produkty o niskiej wartości, zakupione przez platformy internetowe, sprowadzone z krajów nie unijnych- głównie z Chin i Tajwanu podlegały zwolnieniu z opodatkowania VAT dla tzw. małych przesyłek gdy ich wartość nie przekraczała 22 euro. Badania Komisji Europejskiej danych z 2015 roku pokazały, że zwolnienie to objęło 150 mln przesyłek, natomiast kolejne 40 mln przesyłek zostały zadeklarowane jako niewiele przekraczające kwotę zwolnioną. Łącznie dało to kwotę 1 mld podatku VAT, który nie został pobrany do budżetów krajów unijnych.

Aby uszczelnić powstałą lukę VAT postanowiono zmienić podejście do transakcji zawieranych za pośrednictwem platform elektronicznych. Jednocześnie likwidując zwolnienie z małych przesyłek, oraz zastępując je jedynie uproszczonymi zasadami dla przesyłek o wartości poniżej 150 euro; dodatkowo nadając czynny udział w zakupie i sprzedaży pośrednikom.

Aktualnie platforma Internetowa w transakcjach zakupu pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą była jedynie pośrednikiem który nie był traktowany jako strona. Po zmianach każda osoba sprzedająca za pośrednictwem platformy będzie traktowana jako przedsiębiorca co spowoduje powstanie dwóch odrębnych transakcji. Sprzedawca- platforma (B2B), oraz platforma- konsument (B2C).

Najważniejszą zmianą będzie nałożenie obowiązku na platformę opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży towarów gdy :

  • towary o wartości nie przekraczającej 150 EUR importowane są z krajów trzecich przez podatników UE na rzecz konsumentów UE;
  • towary bez limitu wartości znajdują się na terenie UE, ale sprzedawane są przez przedsiębiorcę nie mającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE.

Czyli w momencie gdy w którymkolwiek miejscu pojawi się kraj poza unijny (towar będzie z niego importowany, lub sprzedawca będzie mieć w nim siedzibę) platforma będzie zobowiązana do pobrania i rozliczenia podatku VAT. Dla konsumentów będzie to jednoznaczne ze wzrostem ceny, a więc zmniejszeniem konkurencyjności tych towarów.

Nowe obowiązki operatorów pocztowych

W przypadku importowania towarów z krajów trzecich, o wartości poniżej 150 EUR, które nie zostały wcześniej objęte podatkiem VAT, towary te będą musiały być rozliczane poprzez operatorów pocztowych. Dostarczając przesyłkę operator zostanie zobligowany do pobrania podatku VAT od nabywcy, oraz zadeklarowania go w oddzielnej deklaracji z datą do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy.

Poszerzenie usług które mogą być rozliczane przez Mini One Stop Shop

Do tej pory rozliczenie sprzedaży usług (TBE- telecommunicatios, broadcasting, electronic) telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych było możliwe za pośrednictwem MOSS (Mini One Stop Shop). Rodzaj transakcji był bardzo ograniczony i dlatego też niewielka część sprzedawców miała możliwość korzystania z tego rozwiązania.

Po zmianach MOSS zostanie przekształcony w OSS w którym będzie możliwe rozliczenie większej ilości rodzajów usług, oraz sprzedaży wysyłkowej. Katalog usług dozwolonych do rozliczenia za pośrednictwem OSS będzie poszerzony o sprzedaż usług (B2C), w których miejsce opodatkowania występuje w miejscu konsumpcji, tj. związane z nieruchomością, krótkoterminowego wynajmu środków transportu, restauracyjne, cateringowe, wstępu na imprezy kulturalne oraz noclegowe. 

Zmiany obejmujące sprzedaż wysyłkowa bezpośrednio od sprzedawcy do konsumenta

Aktualnie przedsiębiorca np. z Polski chcąc sprzedawać swoje towary na rzecz konsumentów innych krajów unijnych musiał zaznajomić się z określonym przez dane państwo limitem (np. Francja – 35.000 EUR, Czechy- 1.140.000 CZK, Szwecja- 320.000 SEK) który decydował o miejscu opodatkowania transakcji. Poniżej tego limitu miejsce opodatkowania było w kraju siedziby, jednak przekroczenie go powodowało konieczność rejestracji do celów VAT oraz składanie deklaracji zgodnych z wymogami kraju.

Niejednokrotnie dodatkowe obowiązki wynikające z przepisów sprzedaży wysyłkowej mogły powstrzymywać przedsiębiorców przed wejściem na obce rynki. Wychodząc naprzeciw utworzone zostały dwa nowe rodzaje transakcji- wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość – WSTO oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych- SOTI.

W celu uproszczenia sprzedaży wysyłkowej zastąpiono poszczególne limity państwowe jednym ogólnym limitem w wysokości 10.000 EUR na sprzedaż (B2C) usługową oraz towarową. Limit ten jest liczony na cały rynek unijny, bez rozróżnienia na kraje. Jednak co najważniejsze podatnik dzięki rozszerzeniu MOSS (Mini One Stop Shop) na OSS (One Stop Shop) będzie mieć możliwość zadeklarowania zagranicznego (zagranicznych) podatku VAT w swoim macierzystym kraju bez konieczności dodatkowych rejestracji w kraju konsumpcji.

WSTO- Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość ma miejsce w przypadku sprzedaży B2C towarów znajdujących się w krajach unijnych. Będzie występowała w przypadku sprzedaży wysyłkowej przedsiębiorcy np. z Polski na rzecz nie podatnika w UE.

Transakcje te będzie można rozliczać za pomocą jednej deklaracji VAT-OSS. Będzie to deklaracja kwartalna składana do końca miesiąca następującego po każdym kwartale w sposób elektroniczny. Rozliczenie podatku pomiędzy krajami będzie już należało do zadań Urzędów Skarbowych w poszczególnych krajach.

SOTI- Sprzedaż na odległość towarów importowanych będzie mieć miejsce w przypadku sprzedaży B2C w krajach unijnych, towarów importowanych spoza UE. Będzie występowała w przypadku sprzedaży wysyłkowej przedsiębiorcy np. z Polski na rzecz nie podatnika w UE, przy czym towar jest importowany z kraju trzeciego. Co ciekawe, będzie to również obejmowało zakup przez podatnika polskiego od sprzedawcy polskiego, towaru który został importowany z kraju nieunijnego. Decydującym  kryterium  w przypadku rozróżnienia transakcji WSTO oraz SOTI będzie mieć flow towarowy, a nie siedziba sprzedawcy

W przypadku towarów nie przekraczających wartości 150 EUR dostawca będzie miał możliwość rozliczenia transakcji poprzez osobną deklarację VAT-IOSS, której termin będzie przypadać na koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym wystąpił obowiązek podatkowy. Aby to wykonać  podatnik będzie musiał się zarejestrować do VAT-IOSS (Import One Stop Shop) uzyskując dodatkowy numer VAT.

Towary przekraczające wartość 150 EUR lub towary objęte podatkiem akcyzowym będą rozliczane na zasadach ogólnych.

Podsumowując- zmiany wprowadzone przez pakiet e-commerce są bardzo kompleksowe i odczują je zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci. Sprzedawcy unijni będą mieli niższy próg wejścia na pozostałe rynki unijne, bez konieczności rejestracji się w każdym z nich. Z pewnością, poszerzy to ich rynek sprzedaży internetowej w krajach o skomplikowanych regulacjach prawnych takich jak Polska, Węgry czy Włochy. Jednocześnie towary pochodzące z krajów trzecich poprzez wzrost ceny przestaną być tak konkurencyjne, co dodatkowo może przyczynić się do wzrostu sprzedaży.

Autor: Elżbieta Stefaniak, Specjalista ds. VAT w MDDP Outsourcing