Blog

Pełnomocnictwa podatkowe

21.07.2016

W wyniku nowelizacji Ordynacji Podatkowej od 1 lipca 2016 zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie pełnomocnictwa ogólnego. Jest to nowy typ pełnomocnictwa, obok obowiązującego już od 1 stycznia 2016 pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń.

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych uznaje się kuratora wyznaczonego przez sąd na wniosek organu podatkowego.

Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej.

Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu umieszczane będą w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.

Pełnomocnictwo ogólne może być zgłoszone za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo ogólne nie daje prawa do podpisywania deklaracji, wymaga to bowiem odrębnego upoważnienia.

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.

Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa szczególnego oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy.

Podatnik ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy:

  1. zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  2. nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie jest konieczne w przypadku gdy doręczanie pism stronie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku niedopełnienia przez stronę obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. Do pełnomocnictwa do doręczeń stosuje się przepisy dotyczące pełnomocnictwa szczególnego.

Odrębny rodzaj pełnomocnictwa stanowi pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Ten rodzaj pełnomocnictwa nie uprawnia do reprezentowania danego podmiotu przed organami podatkowymi. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa może być złożone w formie dokumentu elektronicznego.

Wykaz druków pełnomocnictw:

PPO-1 – Wzór zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnictwa ogólnego
OPO-1 – Wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego
PPS-1 –  Wzór zawiadomienia o ustanowieniu  pełnomocnictwa szczególnego
OPS-1 – Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
PPD-1:   Wzór zawiadomienia o ustanowieniu  pełnomocnictwa do doręczeń
OPD-1:  Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
UPL-1 – Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1 – Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1P –  Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
OPL-1P- Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik w MDDP Outsourcing w Warszawie