Blog

Podatnicy CIT z obowiązkiem składania e-sprawozdań od 2020 roku

20.11.2019
Zmiany VAT 2021

W dniu 11 września 2019 roku sejm uchwalił ustawę o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych ustaw, zmieniającą zasady przedkładania sprawozdań finansowych przez niektóre podmioty.

E-sprawozdania obowiązkowe dla osób prawnych

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami tylko osoby fizyczne i  przedsiębiorcy wpisani do rejestru KRS byli zobowiązani do przedkładania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych. W wyniku zmiany przepisów osoby prawne niewpisane do rejestru KRS będą zobowiązane do składania elektronicznych sprawozdań finansowych w ustrukturyzowanej formie. W praktyce dotyczy to podmiotów, które nie uzyskują dochodów z działalności gospodarczej, ale wyłącznie ze składek, darowizn, sprzedaży, najmu czy dzierżawy. Do takich podatników zalicza się organizacje prowadzące działalność statutową np. fundacje, stowarzyszenia i związki zawodowe.

Na czym dokładnie polegają zmiany?

Dotychczas podmioty, które prowadzą działalność statutową, przygotowywały e-sprawozdania finansowe w formie nieustrukturyzowanej. Oznaczało to, że sprawozdanie można było przygotować w formie dowolnego pliku, np. tekstowego. Takie sprawozdania przedkładano we właściwym urzędzie skarbowym.

W wyniku zmiany przepisów wspomniane podmioty, podobnie jak osoby fizyczne czy przedsiębiorcy wpisani do KRS, mają obowiązek korzystać ze struktury logicznej udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy CIT, elektroniczne sprawozdania finansowe będą przedkładać nie jak dotychczas w urzędzie skarbowym, ale bezpośrednio do Szefa KAS. Następnie Szef KAS będzie je przekazywał do naczelników właściwych urzędów skarbowych. Do podpisania e-sprawozdania nie będzie wymagany podpis kwalifikowany, wystarczy podpis za pośrednictwem bezpłatnego profilu zaufanego.

Zobacz jak możesz sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Ustawa w zmienionej formie wchodzi w życie jeszcze w 2019 roku. Jednakże obowiązek składania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej przez podmioty niefigurujące w KRS będzie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku.