Blog

Podwyższony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

22.09.2023
Podwyższony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pracownicy korzystający z wczasów pod gruszą lub innych świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają powód do radości. Przypominamy, że od 1 lipca 2023 roku wzrósł odpis na jednego pracownika. Zmiana wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.

Co to jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią środki finansowe zgromadzone przez pracodawcę na oddzielnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na cele socjalne dla pracowników do tego upoważnionych.

Kto musi tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Fundusz socjalny jest obowiązkowo tworzony w przedsiębiorstwach prywatnych, które zatrudniają minimum 50 pracowników – po przeliczeniu na pełne etaty oraz w jednostkach budżetowych lub samorządowych. W przedsiębiorstwach prywatnych, w których jest obowiązek tworzenia funduszu, istnieje możliwość rezygnacji z tworzenia go na podstawie specjalnej procedury.

Na jakie cele może być wydatkowany ZFŚS?

ZFŚS może być wydatkowany na działalność socjalną. Jako taką działalność rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej — rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Terminy wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracodawca przekazuje na odrębny rachunek bankowy w ratach:

  • 75% wartości odpisów do 31 maja danego roku,
  • 25% wartość odpisów do 30 września danego roku.

Jak się wylicza ZFŚS w 2023?

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2023 r. ustalana była na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wynagrodzenie to wynosiło 4.434,58 zł.

Odpisy w 2023 r. wynoszą:

  • na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy: 37,50%, czyli 1.662,97 zł,
  • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50%, czyli 2.217,29 zł,
  • na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% (odpowiednio: 221,73 zł, 266,07 zł, 310,42 zł).

Podwyższony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 lipca!

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, zmieniła podstawę naliczenia ZFŚS i jest nią przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2021 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, czyli 5 104,90 zł.

Zatem odpisy od 1 lipca 2023 wynoszą odpowiednio:

  • na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy: 37,50%, czyli 1.914,34 zł,
  • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50%, czyli 2.552,45 zł,
  • na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% (odpowiednio: 255,25 zł, 306,29 zł, 354,34 zł).

Autor: Joanna Kacprzak — Starsza księgowa w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00105