Blog

Polityka rachunkowości – po co jest i dlaczego warto zlecić jej opracowanie profesjonalistom?

29.04.2019
polityka-rachunkowosci-po-co-jest-i-dlaczego-warto-zlecic-jej-opracowanie-profesjonalistom

Opracowanie polityki rachunkowości jest obowiązkiem narzuconym ustawowo wszystkim podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe.

W jakim celu się ją opracowuje? Co może obejmować?

Modyfikacje w granicach obowiązującego prawa

Polityka rachunkowości pozwala na dostosowanie niektórych obowiązujących przepisów do specyfiki prowadzonej działalności. Określa się w niej (w ramach obowiązujących aktów prawnych) i dostosowuje do potrzeb danej firmy:

  • okresy sprawozdawcze i rok obrotowy,
  • metody ustalania wyniku finansowego,
  • metody wyceny majątku firmy (aktywów i pasywów),
  • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (plan kont, wykaz ksiąg, wykaz zbiorów danych z oprogramowania księgującego, opis systemu przetwarzania zawartych w bazach danych oraz system ochrony tych danych),
  • metodę sporządzania rachunku zysków i strat,
  • metody i zasady inwentaryzacji,
  • zasady amortyzacji,
  • zasady obiegu i archiwizacji dokumentów księgowych.

Reguluje, usprawnia, wyjaśnia, porządkuje

Polityka rachunkowości gwarantuje rzetelne prowadzenie ksiąg i transparentność sprawozdań finansowych. Przy jej opracowaniu należy respektować zasady rachunkowości. Przyjęte w polityce rachunkowości zapisy powinny być później stosowane w sposób ciągły. Ciągłość ta umożliwia porównywanie sprawozdań na przestrzeni okresów sprawozdawczych i ułatwia formułowanie prawidłowych wniosków na temat kondycji finansowej firmy w przyjętym okresie.

Jako zbiór informacji na temat wybranych i stosowanych w danej firmie rozwiązań polityka rachunkowości jest istotnym ułatwieniem pracy księgowych i trwałą regulacją sposobu prowadzenia ksiąg. Dlatego sporządzenie jej warto powierzyć specjalistom. Jeśli rachunkowość przedsiębiorstwa prowadzi biuro rachunkowe, powinno mieć możliwość – w porozumieniu z kierownictwem jednostki – sformułować politykę dostosowaną do indywidualnych potrzeb firmy. Zaowocuje to możliwie jak najlepszym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, tak by dostarczać rzeczywistej, przejrzystej i wiarygodnej informacji o stanie finansów przedsiębiorstwa.

Polityka rachunkowości sporządzona na piśmie w języku polskim jest zatwierdzana przez osobę kierującą jednostką, która odpowiada także za jej aktualizację. Scedowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych na biuro rachunkowe nie zwalnia kierownika z odpowiedzialności za powstanie polityki rachunkowości, a brak tego dokumentu w przedsiębiorstwie jest wbrew obowiązującemu prawu.

Dobrze opracowana polityka rachunkowości firmy spełnia niezwykle ważną rolę: stanowi podstawę do rzetelnego prowadzenia księgowości danego przedsiębiorstwa. Z tego powodu warto poświęcić na jej przygotowanie stosowną ilość czasu i skorzystać z pomocy profesjonalistów.