Blog

Polski Ład: ulga na CSR

04.01.2022
Pełna księgowość: czym jest?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają między innymi interesy sportowe, środowiskowe czy też kulturalne.

Bycie społecznie odpowiedzialnym często pociąga za sobą inwestowanie we wskazane obszary, co nie tylko poprawia relacje firmy z otoczeniem, ale także zwiększa jej wiarygodność i zaufanie do swojej marki. Niewątpliwie przekłada się to na zwiększanie sprzedaży produktów, towarów i usług.

Zmiany w rozliczaniu CSR od stycznia 2022 r.

Wejście w życie przepisów pakietu Polskiego Ładu pociągnie za sobą fakt, iż wydatki ponoszone na działalność w tym zakresie od 1 stycznia 2022 r. będą mogły być specjalnie premiowane przez ustawodawcę.

Dzięki wprowadzonej uldze na CSR przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy więc 150% poniesionego kosztu.

Ustawodawca podzielił działalność na 3 grupy:

  • działalność sportową,
  • kulturalną,
  • wspierająca szkolnictwo wyższe i naukę.

Każda z grup zawiera katalog kosztów, które mogą być w ramach tej ulgi odliczone.

I tak też w ramach działalności sportowej odliczeniu podlegają koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego (np. na zakup sprzętu sportowego), stypendium sportowego czy  imprezy sportowej, która nie jest masową imprezą sportową.

Ulga na działalność kulturalną umożliwia zaś odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Z kolei w ramach ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegać m.in.: koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegać odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika  z uczelnią.

Przykład:

Pracodawca w styczniu 2022 r. sfinansował pracownikowi studia podyplomowe MBA.

Koszt studiów to 20 000 zł. Pracodawca zaliczy 20 000 zł w koszty prowadzonej działalności i jednocześnie rozliczy 10 000 zł w ramach ulgi w rozliczeniu rocznym za rok 2022 r.

Łączna podatkowa korzyść z tego tytułu wyniesie 30 000 zł.

W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu będą podlegać koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. 

Ulga będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Odliczeniu w ramach ulgi będą podlegały wydatki poniesione po 31.12.2021 r.

Polecamy też kalkulator zmian podatkowych, które wprowadza Polski Ład.

Autor: Agnieszka Piętak, Manager obszaru Księgowości w katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.

Podstawa prawna:

art. 26ha ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

art. 18ee ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Więcej na temat Polskiego Ładu.

Zapytaj o pełną ofertę