Blog

Polski Ład: ulgi dla firm, które wdrażają innowacje

26.01.2022
Controling finansowy

Od 1 stycznia 2022 r. w Polsce zaczął obowiązywać tzw. „Polski Ład”. Jest on określany jako rewolucja podatkowa, która tak naprawdę ma wpływ aż na 26 obowiązujących obecnie aktów prawnych. Ustanowiony dnia 23 listopada 2021 roku i opublikowany w Dzienniku Ustaw, katalog zmian w Polskim Ładzie jest dość szeroki. Niniejszy artykuł będzie się skupiał na zmianach dotyczących wszelkich ulg związanych z firmami, które pragną inwestować w swój rozwój. Wprowadzone zmiany w zakresie ulg na rozwój mają za zadanie ułatwić, doprecyzować oraz przede wszystkim zachęcić przedsiębiorstwa do wszelkich działań mających na celu ekspansję gospodarczą.

Ulga na prototyp

Pierwszą omawianą zmianą w zakresie Polskiego Ładu będzie ulga na prototyp. Aby omówić kwestię tej ulgi warto przypomnieć bądź wyjaśnić, czym tak naprawdę jest prototyp. Jest to pewien model, odwzorowanie zaprojektowanego produktu zgodnie z wszelką z tym związaną dokumentacją. Służy jako wzorzec, podstawę do dalszej produkcji. Opisywana ulga dotyczyć będzie uruchomienia próbnej produkcji oraz wprowadzenia do obrotu gospodarczego nowego produktu. Najważniejszą kwestią jest to, by dany produkt cechował się innowacyjnością w danym podmiocie, ponadto nie występował dotychczas na rynku. Wprowadzona ulga pozwoli na odliczenie od podstawy opodatkowania 30 procent sumy kosztów, warunkiem dodatkowym i obowiązkowym jest nieprzekroczenie 10 procent dochodu z innych źródeł niż z zysków kapitałowych. Koszty, za pomocą których można dokonać odliczenia i są związane z produkcją próbną to:

 • koszty nabycia lub wytworzenia rzeczowego aktywa trwałego niezbędnego do uruchomienia próbnej produkcji nowego produktu,
 • wszelkie wydatki na ulepszenie środka trwałego, jego przystosowania do uruchomienia produkcji danej innowacji,
 • koszty nabycia surowców i materiałów związanych z produkcją prototypu.

Z kolei koszty mogące być użyte do odliczenia od dochodu związane z wprowadzeniem na rynek to:

 • koszty badań innowacji, wszelkich z tym związanych ekspertyz,
 • wydatki związane z dokumentacją (certyfikaty, znaki bezpieczeństwa),
 • koszty uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obligatoryjnych dokumentów bądź oznakowani – ściśle związane z dopuszczeniem do obrotu i użytkowania,
 • wydatki związane z badaniami cyklu życia produktu,
 • koszty systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Podatnik ma możliwość dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania w roku poniesienia tych kosztów, wyjątek stanowi sytuacja, w której to podatnik osiąga stratę na koniec roku. Wówczas ma on 6 lat podatkowych na wykorzystanie tego odliczenia. Co ciekawe, ulga ta jest wzajemnie uzupełniająca się z ulgą B+R.

Ulga na robotyzacje

Kolejną omawianą ulgą będzie ulga na robotyzację. Jest ona przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy pragną zastosować roboty przemysłowe w celu optymalizacji swojej produkcji. Ma to na celu zwiększenie produkcyjności i dochodowości na rynkach zarówno ojczystych jak i zagranicznych. Wyżej wymieniona ulga pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania aż 50 procent kosztów poniesionych na robotyzację. Warunkiem dla skorzystania z ulgi jest nieprzekroczenie odliczenia w stosunku do dochodu w danym roku podatkowym oraz przedłożenie dokumentacji związanej z wykazem poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. Ulgę będzie można wykorzystać w latach 2022-2026, po raz pierwszy wraz z rozliczeniem za 2022 rok.

Dla uściślenia zagadnienia za przykład robota przemysłowego można uznać maszynę zautomatyzowaną, wielozadaniową, zintegrowaną, połączoną z systemami informatycznymi.

Do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację można zaliczyć:

 • koszty zakupu nowych maszyn, robotów i urządzeń preferencyjnych funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi,
 • koszty nabycia WNiP, niezbędnych do uruchomienia i pracy robotów przemysłowych,
 • wydatki związane ze szkoleniami dotyczących robotów przemysłowych,
 • wszelkie opłaty leasingowe.

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, skorzystanie z ulgi na robotyzacje będzie możliwe nawet w kolejnych 6 latach podatkowych, jeśli w danym roku podatnik poniósł stratę bądź też dochód jest niższy niż odliczenie.

Ulga na innowacje pracowników

Trzecią z kolei przedstawioną ulgą w artykule będzie ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników. Jest to alternatywa dla niemożliwej do zrealizowania w danych roku podatkowym ulgi B+R ze względu na poniesioną stratę bądź za niską kwotę dochodu. Podatnik za pomocą ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników ma możliwość odliczenia takiej kwoty od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ulga dotyczy tych zatrudnionych, którzy swój czas pracy przeznaczają na działalność badawczo-rozwojową przy zachowaniu założenia, że 50 procent ich ogólnego czasu pracy jest przeznaczona właśnie na ten cel. Dodatkowym wymogiem jest prowadzenie odrębnej ewidencji czasu pracy, by móc określić jaki czas był przeznaczony na działalność B+R.

Wysokość takiego odliczenia kalkuluje się jak poniżej:

 • pomnożenie stawki podatkowej 17% oraz kwoty niedoliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców  (w przypadku PIT-36),
 • mnożąc stawkę podatkową 19% oraz kwotę niedoliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców  (w przypadku PIT-36L),
 • iloczyn stawki podatku CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla podatników (w przypadku CIT-8).

Od 2022 roku podatnik będzie miał możliwość łączenia ulgi IP Box wraz z ulgą B+R. Z łączonych ulg mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą skali podatkowej, podatku liniowego czy też podatku dochodowego od osób prawnych przy zachowaniu reguł zawartych w ustawach podatkowych.

Ulga B+R umożliwia odliczenie wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych od podstawy opodatkowania. Podlegają temu koszty zawarte w ustawie PIT i CIT. Wolumen odliczenia zależy od czynników takich jak wielkość przedsiębiorstwa czy też posiadanego statusu centrum badawczo-rozwojowego. Od 2022 roku kwota do odliczenia zwiększy się aż do 200 procent, jednak jedynie dla wybranych podmiotów, które to spełniają określone wymogi.

Ulga IP Box pozwala na preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej. Jest to możliwe do zrealizowania jednak dopiero w zeznaniu rocznym, zatem na bieżąco obowiązuje tutaj pierwotnie przyjęta forma opodatkowania. Przykładem własności intelektualnej podlegającej uldze IP Box jest patent, wzór użytkowy, prawo z rejestracji produktu czy też prawo do programu komputerowego.

Autor: Dominika Wydrzyńska, Księgowa w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.