Blog

PPK w 2023 roku- autozapis pracowników

28.12.2022
PPK w 2023 autozapis

Autozapis, czyli automatyczny zapis do programu PPK osób między 18. a 55. rokiem życia, to jeden z obowiązków pracodawcy. W 2023 roku pierwszy raz zapisane zostaną osoby, dla których pracodawca nie zawarł wcześniej umowy o prowadzenie PPK, gdyż złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Co to oznacza w praktyce? Jak i do kiedy można zrezygnować z udziału w PPK? O czym należy pamiętać?

Autozapis do PPK w 2023 roku

Automatyczny zapis do PPK w 2023 r. dotyczy zarówno uczestników PPK, którzy składając deklarację o rezygnacji zaprzestali finansowania wpłat do PPK, jak również osób zatrudnionych, które nigdy nie zostały uczestnikami PPK. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 „Ustawy o PPK” podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, o ile osoba ta przed upływem terminu na zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK, nie zadeklaruje temu podmiotowi niedokonywanie wpłat do PPK, albo przestanie być w stosunku do niego osobą zatrudnioną.

Osoba zatrudniona, która złożyła podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed zawarciem w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK również będzie objęta tzw. „autozapisem” do PPK. Wynika to z art. 23 ust. 5-9 „Ustawy o PPK”.

Rezygnacja z PPK

Należy pamiętać, iż raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym ma miejsce tzw. „autozapis”. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy uczestnik PPK (albo osoba zatrudniona niebędąca uczestnikiem PPK) wcześniej złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, a tym samym „wycofa” się ze złożonej wcześniej deklaracji o rezygnacji. Termin ponownego autozapisu do PPK jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, bez względu, kiedy wdrożono w nich PPK.

Ponowny autozapis nie oznacza także, że wszystkie osoby, które wcześniej zrezygnowały z oszczędzania w programie będą musiały do niego przystąpić. Każdemu przysługuje bowiem prawo do ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK.

Jeśli pracownik po 1 marca 2023 r. złoży u swojego pracodawcy deklarację o rezygnacji, podmiot ten nie dokonuje wpłat do PPK za tę osobę, a tym samym pracownik ten nie jest uczestnikiem PPK.

PPK – ważne tarniny

Autozapis PPK – ważne terminy
Do 28 lutego  2023 r.Obowiązek przekazania informacji o autozapisie pracownikom, którzy złożyli deklaracje o rezygnacji z PPK, są to: osoby zatrudnione, które złożyły deklaracje o rezygnacji jeszcze przed zawarciem w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK, uczestnicy PPK, którzy złożyli deklaracje o rezygnacji w trakcie oszczędzania w PPK. Ustawa o PPK nie określa sposobu, w który pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, by zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK.
Od 1 marca  2023 r.Pracownicy mogą składać kolejne deklaracje o rezygnacji z PPK.
Marzec 2023 r.Pracodawcy obliczają i pobierają wpłaty do PPK za osoby, które nie złożyły nowych deklaracji o rezygnacji z PPK.
Do 17 kwietnia  2023 r.Pracodawcy dokonują wpłat do PPK za osoby, które w ramach autozapisu przystąpiły do programu (o ile nie złożyły w terminie deklaracji o rezygnacji).

Autor: Kinga Miszyn, Senior Manager obszaru Payroll w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.