Blog

Praca zdalna a CIT-8ST

31.07.2023
praca zdalna

Informację CIT-8ST muszą składać podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego niż ta, która jest właściwa ze względu na ich siedzibę.

W CIT-8ST należy wykazać właśnie te zakłady (oddziały) oraz liczbę zatrudnionych w nich pracowników według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku. Wymóg ten dotyczy także podatkowych grup kapitałowych i podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT).

Fakt, że podatnik ma ustalony rok podatkowy inny niż kalendarzowy — pozostaje w tym przypadku bez znaczenia. Obowiązek składania CIT-8ST wynika z art. 10 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267). Obowiązek terminowego złożenia informacji nie jest uwarunkowany tym, jaki rok podatkowy wybrał podatnik. Ustawa wyraźnie wskazuje, że informacja ta składana jest według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, a więc w cyklu rocznym, kalendarzowym.

Trzeba nadmienić, że w wyniku nowelizacji ustawy od dnia 7 kwietnia 2023 roku praca zdalna może być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Taką formę świadczenia pracy wprowadziła do regulacji kodeksowych ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240).

W dniu 5 kwietnia 2023 roku pojawiła się odpowiedź wiceministra finansów P. Sebastiana Skuzy na interpelację poselską nr 39920, z pytaniem o pracowników wykonujących pracę zdalną w rozumieniu wspomnianej nowelizacji w kontekście i w rozumieniu art. 28 ustawy o CIT. Wiceminister Skuza odpowiedział „miejsca świadczenia pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną nie można uznać za zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika”.

Ponadto chcemy przypomnieć, że pracowników okresowo nieobecnych w pracy np. ze względu na urlop,  urlop macierzyński czy zwolnienie lekarskie uwzględnia się w informacji CIT-ST.  Nie uwzględnia się natomiast kobiet korzystających z urlopów wychowawczych, osób otrzymujących świadczenie rehabilitacyjne oraz osób korzystających z urlopów bezpłatnych powyżej trzech miesięcy. Powyższą metodologię należy stosować także podczas wypełniania informacji CIT-8ST.

Wg Ministerstwa Finansów podatnik obowiązany jest w informacji CIT-8ST wykazać wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przypisane do odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego, w zależności od miejsca wykonywania pracy.

W świetle dotychczasowych interpretacji zakładu (oddziału) na potrzeby ustawy CIT wydaje się, że wypowiedź wiceministra dotyczyła jedynie sytuacji wykonywania przez pracownika pracy zdalnej częściowo, a więc zatrudniania pracownika zgodnie z umową w siedzibie Spółki przy jednoczesnej zgodzie na wykonywanie pracy zdalnej. Sytuacja może jednak wyglądać inaczej w przypadku całkowitej pracy zdalnej, a więc wtedy gdy jedynym miejscem wskazanym w umowie jest miejsce zamieszkania pracownika.

Autor: Bożena Wodarska — Manager w Katowickim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing

Źródło:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8699779,praca-zdalna-to-nie-zaklad-dla-celow-cit-interpelacja.html

https://www.izbapodatkowa.pl/rozliczenie-podatkowe-pracy-zdalnej,4,3109