Blog

Pracownicze Plany Kapitałowe

08.03.2018

Nowy pomysł rządu na gromadzenie oszczędności przez Polaków

W ostatnim czasie na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Prace nad projektem trwają i aktualnie są na etapie opiniowania oraz konsultacji społecznych.

Uzasadnieniem dla wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ma być rozwiązanie takich problemów, jak między innymi niska stopa oszczędności indywidualnych oraz luka w dochodach pomiędzy okresem pracy zawodowej, a emeryturą. Projektowane rozwiązania mają stworzyć ramy prawne dla powszechnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na potrzeby finansowe, powstające po przejściu na emeryturę.

Podstawowe założenia projektu ustawy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają stanowić prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma być obowiązkowy dla pracodawców i dobrowolny dla zatrudnionych.

Uczestnikami PPK mają być osoby, które nie ukończyły 55 lat i wykonują pracę w ramach umowy o pracę, a także między innymi osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji. Zostaną one zapisane do PPK automatycznie, będą jednak mieć prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od uczestnictwa w systemie. Osoby pomiędzy 55 a 69 rokiem życia będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie.

Składki mają być naliczane i odprowadzane do wybranych przez pracodawców funduszy inwestycyjnych, które będą odpowiedzialne za zarządzanie zgromadzonymi środkami. Na oszczędności będą składać się środki przekazywane przez pracodawcę i pracownika:

  • składka pracownika, potrącana z wynagrodzenia netto, ma wynosić minimalnie 2% wynagrodzenia, z możliwością zwiększenia jej do łącznie 4%,
  • pracodawca będzie zobowiązany wpłacać dodatkowo 1,5% wynagrodzenia z możliwością dobrowolnego zwiększenia wpłaty także do 4%.

Kwoty finansowane przez pracodawcę nie będą stanowić podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo przewiduje się dofinansowanie ze strony Państwa w postaci dopłaty w kwocie 240 zł rocznie oraz jednorazowo tzw. składkę powitalną w wysokości 250 zł. Dopłaty te będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jedną z form spieniężenia zgromadzonych w ramach PPK środków będzie ich wypłata ratalna po ukończeniu przez uczestników 60 roku życia. Będą one również przedmiotem dziedziczenia.

Wejście systemu w życie

Obowiązek utworzenia PPK obejmie przedsiębiorców zatrudniających:

  • powyżej 250 osób – od 1 lipca 2019 r.
  • od 50 do 249 osób – od 1 stycznia 2020 r.
  • od 20 do 49 osób – od 1 lipca 2020 r.
  • pozostałych pracodawców oraz jednostki sektora finansów publicznych – od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek utworzenia PPK nie będzie natomiast dotyczyć tych pracodawców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o PPK będą posiadać Pracownicze Programy Emerytalne, w ramach których będą już opłacać składki podstawowe na rzecz pracowników w wysokości minimum 3,5%.

barbara-kochanska-mierzejewska

Barbara Kochańska-Mierzejewska
Manager w MDDP Outsourcing w Warszawie