Blog

Projekt ustawy opodatkowującej usługi reklamowe

15.02.2021
Projekt ustawy opodatkowującej usługi reklamowe

W związku z mocno odczuwalnymi skutkami pandemii, 2 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów podjęło kroki w celu zasilenia odpowiednich funduszy celowych dodatkowymi wpływami, których źródło stanowić będzie składka od reklamy internetowej i konwencjonalnej. Beneficjentami dodatkowych wpływów będą: Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Ochrony Zabytków oraz nowo tworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Na stronie Ministerstwa opublikowany został projekt ustawy wprowadzającej dla podmiotów świadczących usługi reklamowe w mediach tradycyjnych oraz w internecie obowiązek odprowadzania nowych opłat, nazywanych składkami z tytułu reklamy.

Najistotniejsze założenia projektu ustawy

Składka z tytułu reklamy konwencjonalnej

Do uiszczania składki z tytułu reklamy konwencjonalnej (reklama niekonwencjonalna czyli poza Internetem) będą obowiązani:

 • dostawcy usług medialnych – rozumie się przez to dostawcę usług medialnych w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;
 • nadawcy – rozumie się przez to nadawcę w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;
 • podmioty prowadzące kino – rozumie się przez to podmiot prowadzący kino w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii;
 • podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy (np. tablica reklamowa, urządzenie reklamowe) oraz wydawcy – rozumie się przez to wydawcę w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r.- Prawo prasowe;

uzyskujący przychody ze świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi:

 • nadawania reklamy w telewizji lub radiu, wyświetlania reklamy w kinie lub umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy ponad kwotę 1 mln zł;
 • zamieszczania reklamy w prasie ponad kwotę 15 mln zł.

Podstawę obliczenia składki z tytułu reklamy konwencjonalnej stanowić będzie suma przychodów uzyskanych w roku kalendarzowym ze źródła przychodów. Źródłami przychodów są:

 • reklama w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy, z wyjątkiem reklamy towarów
 • kwalifikowanych; stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wynoszą:
  • 7,5% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 50 000 000 zł;
  • 10 % nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa
 • obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł
 • reklama towarów kwalifikowanych w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy;
 • stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wynoszą:
  • 10% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 50 000 000 zł;
  • 15% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.
 • reklama w prasie, wyjątkiem reklamy towarów kwalifikowanych; stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wynoszą:
  • 2% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 30 000 000 zł;
  • 6% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 30 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 30 000 000 zł
 • reklama towarów kwalifikowanych w prasie; stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wynoszą:
  • 4% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 30 000 000 zł;
  • 12% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 30 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa
  • obliczenia składki przekracza kwotę 30 000 000 zł.
 • Towarami kwalifikowanymi są produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne, napoje z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących.

Składka z tytułu reklamy internetowej

Płatnikami składki z tytułu reklamy internetowej będą usługodawcy świadczący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamę internetową, jeżeli łącznie będą spełnione następujące warunki:

 • przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 mln euro;
 • przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 mln euro.

Składka od reklamy internetowej wyniesie 5 proc. podstawy wymiaru składki.

Podstawę wymiaru składki z tytułu reklamy internetowej stanowić będzie iloczyn uzyskanego przychodu, bez względu na miejsce jego osiągnięcia, z tytułu reklamy internetowej oraz wyrażonego w procentach udziału liczby odbiorców, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ogólnej liczbie odbiorców reklamy internetowej świadczonej przez płatnika, bądź grupę podmiotów, do której należy płatnik.

Reklamę internetową stanowić będzie usługa cyfrowa, która umożliwia usługobiorcy skierowanie reklamy do odbiorcy, w szczególności poprzez wyświetlenie lub odtworzenie w postaci materiału dźwiękowego, lub audiowizualnego na urządzeniu odbiorcy, a także wszelkie inne usługi cyfrowe istotne dla skierowania reklamy do odbiorcy.

Reklama internetowa będzie świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w momencie odebrania reklamy, w szczególności w momencie jej wyświetlenia lub jej odtworzenia w postaci materiału dźwiękowego lub audiowizualnego, odbiorca będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ocena, czy odbiorca reklamy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywana będzie przez określenie miejsca użycia urządzenia odbiorcy, służącego do

odebrania reklamy.

Płatności i wpływy ze składek

Organem właściwym w sprawie składek będzie Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego

w Bielsku-Białej.

Składki z tytułu reklamy konwencjonalnej będą płatne dwukrotnie w ciągu roku – do 25 lipca ma być wpłacana zaliczka na składkę za pierwsze półrocze, a składka roczna ma być wpłacana do 25 stycznia następnego roku.

Składki z tytułu reklamy internetowej będą płatne za roczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 lutego za rok poprzedni.

Podmioty zobowiązane do opłacania składek będą musiały również składać właściwemu organowi deklaracje w sprawie składek w terminach ich płatności.

Wpływy ze składek od mają zasilić w 50 proc. Narodowy Fundusz Zdrowia, w 35 proc. Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów a w 15 proc. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.

Obecnie prowadzone są konsultacje projektu ustawy, otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać do 16 lutego 2021 r.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Autor: Agnieszka Bojar Manager w MDDP Outsourcing