Blog

Przejęcie to nie zwolnienie

31.10.2013

Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wypełnianie przepisów bilansowych także wtedy, gdy na objęcie części z nich zgodzi się jej pracownik.

Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych przez kierownika jednostki innej osobie, np. głównemu księgowemu, w miejscu jej siedziby, nie oznacza, że odpowiedzialność z tytułu tych czynności zostaje przeniesiona tylko na głównego księgowego. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą.

Zarząd, mimo powierzenia prowadzenia ksiąg głównemu księgowemu, pozostaje odpowiedzialny za błędy w księgach rachunkowych. Warto w tym miejscu jednak dodać, że w ramach organu spółki, którym jest zarząd, możliwe jest takie unormowanie zakresu obowiązków poszczególnych jego członków, które w określonych okolicznościach może pozwolić na ograniczenie odpowiedzialności karnej w odniesieniu do członków zarządu wyłączonych z prowadzenia spraw rachunkowych i finansowych spółki.

Niezależnie od powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych głównemu księgowemu (czy to na podstawie umowy o pracę czy umowa-zlecenia) czy też powierzenie tego obowiązku biuru rachunkowemu, to kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem, w wyniku których sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności nie spełniają wymagań przewidzianych przepisami prawa.

Rozszerzenie odpowiedzialności karnej skarbowej lub cywilnoprawnej na głównego księgowego nie zwalnia w żaden sposób zarządu z odpowiedzialności. Mimo przyjęcia w formie pisemnej przez głównego księgowego obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, kierownik jednostki czy też zarząd może być pociągnięty do odpowiedzialności nie tyle z ustawy o rachunkowości, co na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego, np. za wynikłe błędy, brak ksiąg rachunkowych czy też nierzetelność >patrz tabela.

Identyfikacja nieprawidłowości czy też uchybień na gruncie kodeksu karnego skarbowego przedstawia się nieco inaczej niż na gruncie ustawy o rachunkowości. O tym, czy główny księgowy będzie podlegać sankcjom w trybie kodeksu karnego skarbowego, decyduje charakter jego działania. Jedynie działanie umyślne jest karane. O winie umyślnej można mówić, gdy wiadome jest, że sprawca czynu miał zamiar popełnić czyn zabronio- ny lub zgodził się na jego popełnienie. Sankcja wynikająca z przepisów k.k.s. zostanie nałożona na księgowego, któremu udowodnione zostanie, że jego postępowanie wynikało ze świadomego działania i było celowe.

Nie będzie więc mowy o przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym, jeżeli możliwe będzie wykazanie, że sprawca działał w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność. Podobnie jest, gdy mowa o tzw. usprawiedliwionej nieświadomości karalności popełnianego czynu. Brak koniecznego usprawiedliwienia w omawianych przypadkach, mimo że nie powoduje wyłączenia przepisów k.k.s., może jednak skutkować nadzwyczajnym złagodzeniem kary przez sąd.

Agnieszka Łukasik
Ekspert w MDDP Outsourcing