Blog

Przewodnik po urlopach - niepełnosprawność cz. 2

11.06.2024

Wśród pracowników występuje grupa osób, która uprawniona jest do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Do tej grupy zaliczane są osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Według Art.19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024.44 t.j)

 „Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności”  

Wpływ na limity urlopowe

Biorąc pod uwagę dodatkowy urlop, pracownikowi będzie przysługiwało:   

  • 30 dni urlopu wypoczynkowego – jeżeli staż pracy wynosi mniej niż 10 lat; 
  • 36 dni urlopu wypoczynkowego – jeżeli staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.  

Urlop ten nie przysługuje w przypadku gdy uprawniona osoba posiada wyższy wymiar urlopu niż 26 dni na podstawie odrębnych przepisów.  

Niepełny rok niepełnosprawności

Dodatkowy urlop udzielany jest na takich samych zasadach jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlop dodatkowy przeliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Niewykorzystany urlop dodatkowy w danym roku kalendarzowym przechodzi na kolejny rok. Należy go wykorzystać do końca września następnego roku. Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop w przypadku zakończenia stosunku pracy.   

W przypadku utraty umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności jak również zakwalifikowania do lekkiego stopnia w trakcie roku kalendarzowego pracownik nie traci prawa do dodatkowego urlopu, do którego nabył prawo przed utratą tego statusu lub przed jego zmianą.  

Kiedy 21 dni zamiast 10

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają również prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Z przywileju można jednak skorzystać wyłącznie raz w roku. Urlop ten nie łączy się z dodatkowym urlopem pracownika. Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienia od pracy osób z niepełnosprawnościami posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień nie może przekroczyć 21 dni roboczych w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że w przypadku gdy pracownik bierze udział w turnusie rehabilitacyjnym, przez który wykorzystał 21 dni urlopu, będzie miał do wykorzystania wyłącznie standardowy urlop, który gwarantuje Kodeks Pracy. Urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni nie będzie przysługiwał.  

Inne nieobecności

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą również skorzystać ze zwolnienia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Pracodawca nie może wymagać, aby pracownik wykorzystał za ten czas przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Czas zwolnienia zależny jest od czasu trwania badań, zabiegów. Przepisy nie określają szczegółowych zasad udzielania tego rodzaju zwolnienia dlatego też obowiązek ten ciąży na pracodawcy. Pracodawca może żądać od pracownika udokumentowania potrzeby zwolnienia od pracy w danym dniu lub w danych godzinach.  

 

Autor: Patrycja Szewczuk Specjalista ds. kadr i płac w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

 

Źródła: 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna-oraz-zatrudnianie-osob-16798906/art-19 

https://www.prawo.pl/kadry/urlop-dodatkowy-pracownika-niepelnosprawnego,517471.html 

http://www.vademecumkadrowego.pl/artykul_narzedziowa,1326,0,22403,dodatkowe-urlopy-wypoczynkowe.html 

https://niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=5&print=1 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/9464661,urlop-rehabilitacyjny-2024-nawet-21-dni-wolnego-dodatkowy-urlop-dla-pracownikow-o-ktorym-wiedza-nieliczni-kryteria.html