Blog

Przewodnik po zmianach w Kodeksie Pracy 2023

17.04.2023
TSUE umowa uznana za fakturę

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczęły obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym:

 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79), potocznie określaną często dyrektywą work-life balance.

Poniżej zakres najważniejszych zmian, które postaramy się przybliżyć w kolejnych odsłonach mini-cyklu:

Umowy o pracę oraz kary

 • Zmiana w zakresie umów o pracę na okres próbny
 • Zmiany w zakresie umów na czas określony
 • Nowe wykroczenia

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy

 • Obowiązek pracodawcy informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu
 • Dodatkowe przerwy w pracy
 • Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie
 • Zmiana formy zatrudnienia
 • Prawo do szkoleń
 • Dodatkowe informacje dla pracowników wysyłanych do innego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego
 • Rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy

Uprawnienia związane z rodzicielstwem i rodziną

 • Przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
 • Przyznanie prawa do urlopu opiekuńczego
 • Zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem
 • Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko do 4. roku życia może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową
 • Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców
 • Zmiana zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 • Zmiany w przepisach dotyczących korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
 • Zmiana w przepisie dotyczącym dopuszczenia pracownika do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem
 • Doprecyzowanie przepisu dotyczącego korzystania z urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy
 • Urlop ojcowski
 • Nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy
 • Wnioski elektroniczne
 • Urlop rodzicielski dla pracowników występujących o adopcję dziecka
 • Zasiłek macierzyński

Podstawa prawna: art. 25, 261, 29, 292 29(3), 30, 38, 45, 471, 50, 942 , 9413, 134, 1731, 177, 178, 180, 1821a, art. 1821c, art. 1821d, 1821e, art. 1821f, art. 1823, 183, 1867 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.