Blog

Przewodnik urlopowy – niepełnoetatowcy Część 6

05.07.2024

Urlop wypoczynkowy jest jednym z praw pracowniczych, które przysługuje każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy zasady dotyczące urlopu mogą budzić wątpliwości – zarówno u nowego pracownika, jak i przy zmianie wymiaru etatu u obecnego.  

Jak poprawnie wyliczyć przysługujący wymiar urlopu dla pracowników pracujących na niepełnym etacie? 

Podstawowe zasady urlopu wypoczynkowego

Punktem wyjścia do ustalania wymiaru są oczywiście podstawowe zasady. Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik, bez względu na wymiar czasu pracy, ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego.  

Wymiar rocznego limitu dla osoby pracującej w ramach pełnego etatu zależy od stażu pracy i wynosi (zgodnie z Art. 154. § 1): 

– 20 dni (160h) dla pracowników z mniej niż 10-letnim stażem pracy; 

– 26 dni (208h) dla pracowników z co najmniej 10-letnim stażem pracy. 

Wymiar urlopu dla niepełnoetatowca

Zgodnie  z art. 154 § 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 

Ile wynosi dzień urlopu?

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu należy rozróżnić ustalenie wymiaru urlopu od rozliczania urlopu. 

Ustalając wymiar przysługującego urlopu, za dzień cały czas przyjmujemy 8 godzin. 

Wraz ze zmniejszeniem etatu proporcjonalnie zmniejszeniu ulega wymiar limitu – w przypadku umowy zawartej na ½ etatu, roczny limit urlopu wynosi: 

– 20 dni – 20*1/2= 10 dni (80h) dla pracowników z mniej niż 10-letnim stażem pracy; 

– 26 dni – 26*1/2= 13 dni (104h) dla pracowników z co najmniej 10-letnim stażem pracy. 

Urlop udzielany jest w dniach, ale rozliczany w godzinach. Na tym etapie za dzień przyjmujemy taką ilość godzin, jaka została zaplanowana w harmonogramie pracownika.

Np. Pracownik ze stażem poniżej 10 lat, zatrudniony na ½ etatu zgodnie z harmonogramem pracuje codziennie po 4 godziny. Jego 1 dzień urlopu będzie odpowiadać 4 h z puli 80 przysługujących w roku.  

Inny pracownik o takim samym stażu zatrudniony na ½ etatu wziął 2 dni urlopu. Zgodnie z jego harmonogramem pierwszy dzień urlopu trwał 8 h a drugi 4h  – tym samym z puli 80 h zejdzie 12 h. 

Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku

Kodeks pracy milczy co do tego jak należałoby postąpić w przypadku zmiany etatu w trakcie roku. Sytuacja wydaje się prosta gdy zmiana następuje z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego. Praktycznie wystarczy wykorzystać proporcję, ile z 12 miesięcy jest dla wymiaru x a ile dla y. 

Przy zmianie etatu w trakcie roku kalendarzowego wymiar urlopu ulega przeliczeniu na podstawie liczby godzin w dniu pracy. 

 

Przykład: 

Pracownik pracuje w 3/8 wymiarze czasu pracy od 01.03.2024 do 31.05.2024. Jego staż pracy wynosi 9 lat. Od 01.06.2024 pracuje w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony w 6/8 wymiarze etatu czasu pracy. 

Staż pracy pracownika wynosi mniej niż 10 lat, więc jego wymiar rocznego limitu wynosi 20 dni. 

Dostępny wymiar urlopu u obecnego pracodawcy: 

  • Od marca do maja: 

Wymiar przysługujący na cały rok kalendarzowy – 3/8 etatu: 20 dni * 3/8  =7,5 dnia (zaokrąglamy do 8. Za dzień uznajemy 8 h) 

Dalej ustalamy ile dni po 8h przysługuje w okresie obowiązywania tego wymiaru: 

8 dni / 12 miesięcy * 3 miesiące=  2 dni (16h) Zakładając, że pracownik codziennie pracuje po 3h może wziąć  w tym okresie 5 swoich pełnych dni roboczych urlopu a zostanie mu 1h 

  • Od czerwca: 

 Wymiar przysługujący na cały rok kalendarzowy – 6/8 etatu: 20 dni  * 6/8 = 15 dni (w przeliczeniu na 8h/dzień) 

15 dni / 12 miesięcy * 7 miesięcy = 8,75 dnia (po zaokrągleniu 9 dni po 8h). 

Przyjmijmy, że pracownik wykorzystał już 5 dni urlopu (15h). Jeżeli teraz pracuje po 6 godzin dziennie, będzie mógł wziąć 12 pełnych dni roboczych (72h) i nadal zostanie 1h. 

Pracownik z naszego przykładu planuje wykorzystać urlop w lipcu. Nie korzystał z żadnego dnia. Ile dni wolnego może wziąć? 

Wiemy, że z okresu marzec-maj ma 2 dni (16h) + 9 dni (72h) ustalone dla nowego wymiaru. Razem 11 dni (88h). 

Zakładając, że w lipcu dalej każdy dzień pracy to 6h może wykorzystać 14 pełnych dni (84h z puli) i pozostanie mu równowartość 2/3 dnia roboczego (4h) 

Zmiana etatu w trakcie miesiąca

Przy zmianie wymiaru etatu czasu pracy w trakcie miesiąca stosowane są różne praktyki. 

Pracodawca może jednakowo przyjąć za wyznacznik taki wymiar czasu pracy, w którym pracownik przepracował większą część dni danego miesiąca, w którym zaistniała zmiana, lub przyjąć wymiar etatu pracownika aktualny na pierwszy dzień miesiąca, w którym zmiana etatu nastąpiła. Kodeks pracy nie podaje rozwiązania dla takich sytuacji/ 

Decyzja o sposobie naliczenia wymiaru limitu urlopowego w tej sytuacji należy do pracodawcy. Należy również pamiętać, że opcja, która jest korzystniejsza dla pracownika, jest najlepszym rozwiązaniem.  

 

Autor: Adriana Grzegrzółka, Młodszy Specjalista ds. Kadr i Płac w warszawskim biurze MDDP Outsourcing

 

Źródło:

 

Poznaj wszystkie artykuły z serii „Przewodnik urlopowy”: